روکن نقدە

منبع: مجله آلترناتیو – شماره ۲۶

با نگاهی بە تاریخ بە نگارش درآمدەی تحت حاكمیت مرد در می یابیم کە علت سقوط  یا موفقیت مردسالاری؛خود زنان و مردم هستند. وارد دومین سال انقلاب زن در ایران شدیم، رژیم آخوندی با درپیش گرفتن سیاست نابودگری می خواهد به‌ حكومت خود ادامه‌ دهد. و در خارج ازكشوربا تکیە بر ایادی و مزدوران  و نیروهای نیابتیش خود را استوار و شكست ناپذیر نشان می دهد. اما بایستی گفت كه‌ این اقتدار پوشالی به‌ هیچ وجه‌ نخواهد توانست مانع فروپاشی رژیمی شود كه‌ با فاشیزم و جنسیت‌گرایی حكمرانی می كنند. شاید بخواهند برای خارج از كشور خودنمایی و نمایشهای ترسناك و حكومتی نیرومند نشان دهند، اما این برای داخل هیچ ارزشی ندارد. چون وضعیت در داخل بسیار متفاوت و رنگی دیگر دارد، داخل كشور بطور كلی در شرایط جنگ و آماده‌باش قراردارد. دولت محافظكار و دشمن زنان و جوانان در برابر ارادەی‌ زنان و خلقها، رسما جنگ اعلام كرد و سنگر گرفته‌ است.

ازآغاز حاکمیت این رژیم تا به‌ امروز باروهای زمامداریش را روز به‌ روز بلندتر می كند. و‌ برای حفاظت از این دیوارها كشتن، اعدام، زندانی کردن، اعتیاد، گرسنگی، نابودی طبیعت، صیغەی زنان و نیست نشان دادن زنان در زندگی. دزدی، فریبكاری، استعمار و استثمار، اشغال و غارت، تك رنگی زبان، ملت، پرچم را قوانین خود قراردادە است وازطریق پخش برنامەهایی بازبانهای محلی از رادیو و تلویزیونهای درانحصارخود، می خواهد چهرەای دمكراتیک ازخود بە نمایش بگذارد امااعمال ظالمانە و وحشیانەی رژیم ولایت فقیە از نظرجهانیان پنهان نماند ونتوانست روح و ارادەی‌ آزاد خلق را با این سیاست و برنامه‌ها و پروژه‌های “تفرقه‌ بینداز و حكومت كن”، نابود كند. شاید رژیم فراموش كردە است كه‌ ایران و شرق كوردستان دارای چه‌ ویژگیها وچه‌ تاریخی است کە هنوزهم زنده‌ ماندە است. شاهنشاهان با مظالم فراوان و خیانت به‌ پیشاهنگان نتوانستند كاری را پیش بردند این رژیم با این كشت و كشتار اعدام و توطئه‌ به‌ کجا خواهد رسید؟

چگونە می توانند زنانی كه‌ دگربارە از خاكستر خود شكوفا می شوند را با زندانی كردن واعدام، از انقلابی كه‌ آغازكردەاند بازدارند؟! از ایشتار- ستار گرفته‌ تا میترا، از خرم گرفته‌ تا شیرین علم هولی، از زینب جلالیان گرفته‌ تا جوانا سنه‌، پخشان عزیزی و صدها زندانی دیگر، نشان از مقاومت و ایستار زنان انقلابی هستند. سنگرهای این حكومت با دستان این زنان و پیشاهنگان آینده‌ یك به‌ یك فرو می ریزد. فرزندان این خاك بار دیگر از شرق كوردستان تا بلوچستان ثابت كردند كه‌ با جان خود سنگر گرفته‌ و اجازه‌ هیچ گونه‌ غارت و كشتن را نخواهند داد. ما این را درانقلاب ژن،ژیان،آزادی شاهد بودیم. زنان و جوانان سلاحی در دست نداشتند، ولی چیزی نیرومندترازسلاح داشنند. عشق و ایمان به‌ زندگی یكسان و آزاد، بسیار خوب می دانستند كه‌ با مقاومت و مبارزه‌ می توانند به خواستە و مطلوبشان‌ دست یابند. در انقلاب زن كه‌ وارد دومین سال خود شدە است، این را خوب درک كردند و برایشان ثبات شد كه‌ راهی‌ كه‌ در پیش دارند درست است. از فدا كردن جانشان به‌ هیچ وجه‌ دو دل نبودند، این یعنی میهن دوستی و اخلاق و سیاست اجتماعی.

دولت در داخل كشور با تمام نیروی كه‌ دارد در برابر این زنان و جوانان می جنگد و تمام سعی و تلاشش سركوبی و سكوت جامعه‌ است.قتل و شكنجه‌ و اعدام رژیم، به‌ جای ترس در دل زنان و جوانان و خلقها كین و نفرت و نیروی مقاومت و مبارزه‌ كاشت. حاكمیت فاشیستی بایستی بە فکرچاره‌ باشد، یا كنار بیاید و به‌ خواسته‌های مردم گوش فرا دهد، یا اینكه‌ با این ذهنیت دینگرا و جنسیتگرا گورخود را بكند. چون تنها راه‌ چاره‌؛ دموكراسی می باشد، جز آن مردم و به‌ ویژه‌ زنان دارای هر گونه‌ سیستم و نیروی دافاع از خود هستند و می توانند دولت را همانند دیواری بدون محتوا برای تاریخ باقی بگذارند.

انقلاب زن با مبارزە‌ و مقاومت زنان، جوانان، بازنشستگان، هنرمندان بە پا شد. به‌ویژه‌ در بلوچستان زنان و تمام مردم با استقراری بی نظیر در روزهای جمعه‌ با راهپیمایی و سیستم دفاع از خود در برابر این رژیم اشغالگر و فاشیست به‌ انقلاب آزادی ادامه‌ می دهند. نیروی این انقلاب در ایران همانند موجی آرام ولی رادیكال برای تغییر این رژیم هر گونه‌ فعالیتی انجام می دهد. شاید حكومت با ذهنیتی عقب افتاده‌ بخواهد برای انقلاب زن راه‌حلهای بیابد كه‌ خود را نجاد دهد.

مردم از چنین دولتی انتظار فهم و درك در چهارچوب سیستم جامعه‌ای دموكراتیك ندارند، چون اگر دولت بخواهد انقلاب زن و تغییرات را پسند كند. لازم است نخست درذهنیت خود انقلابی رادیكال انجام دهد، تنهاحكومتی می تواند برای درخواست زنان و تمام خلقها آماده‌ باشد كه‌ ذهن و فكری باز دارد. ابتدا فكرباید به‌ سطح دموكراتیک برسد تا برای حل مشكلات پا پیش بگذارد.و این پا پیش گذاشتن به‌ معنای پایان تمام هجومها است، اعدام را تا ابد از زهن حذف نموده‌، زندانیان را آزاد كرده‌، عرصه‌ سیاست را برای همیشه‌ برای زنان و تمام مردم باز گذاشته‌، اقتصاد را به‌ دستان زنان و مردم سپرده‌. با زنان و تمام خلقها بر سر حل مسائلی كه‌ تا بحال باعث تخریبات وزخمهای زیادی شده‌ است؛ گفتگو نموده‌ و‌ آمادگی قبول و پذیرش آرا عمومی را ازخود نشان دهد. اگر دولت بخواهد با این مردم كنار بیاید و به‌ درگیری و جنگ رو در رو‌ با آنها پایان دهد و گام بردارد، پس لازم است چنین باشد. شاید دولتی كه‌ تا این حد به‌ زنان و مردان این خاك ظلم و ستم كرده‌، با گامهای مثبتی كه‌ بردارد بتوانداعتماد انسانها را جلب كرده‌ و بزرگی این مردم و به‌ویژه‌ زنان می تواند شانس تغییر را بە رژیم دهد.

جزحاكمان ظالم هیچ انسانی با خشم و ستم به‌ بدیها پایان نداده‌. همیشه‌ مردم و بویژه‌ زنان با ذهنیتی طرفدار صلح و آشتی با مسائل برخورد كرده‌اند. ایران كشوری كه‌ هزاران رنگ و بوی متفاوت دارد، رژیم به‌ هیچ وجه‌ نخواهد توانست این كشور را تنها سیاە یا سفید ببیند. صداهای گوناگون تاروستاروسنتور و فلوت و دهول با رهبری زنان همچون یک رهبر ارکسترو حنجره‌ ملتهای متفاوت یك نواخت می شوند و آزادی سر می دهند.