آرگش آلاسور

منبع: مجله آلترناتیو – شماره ۲۶

بعد از موشک‌پرانی ١٦ ژانویە رژیم اشغالگر ایران بە خاک جنوب کوردستان و شهر هولیر، خاندان بارزانی و مقامات عراقی بیانیەهایی منتشر کردند کە همەی آن‌ها موشک‌پرانی و موردهدف قرار دادن ویلای شخصی بە نام “پیشرو دزیی” را محکوم کردند. مشخص است کە باید در مقابل هرگونە موشک‌پرانی و سلاح‌‌های کشتار جمعی ایستاد، اما تجاوز بە خاک جنوب کوردستان، تنها از سوی رژیم اشغالگر ایران صورت نمی‌گیرد، بلکە رژیم اشغالگر ترکیە روزانە در حال تجاوز بە خاک جنوب کوردستان، و هدف قرار دادن خلق کورد و مبارزین راه آزادی کوردستان است و در این میان، خاندان خائن بارزانی نە تنها بە این حملات اشارەای نمی‌کنند، بلکە بە پیشقراول ارتش اشغالگر ترکیە تبدیل شدەاست. مقرهای نظامی ارتش اشغالگر ترکیە توسط حزب دموکرات کوردستان و با نظارت مستقیم خاندان خائن بارزانی روز بە روز در حال افزایش هستند، و در سطح استخباراتی نیز، ادارەی پاراستن (سازمان استخباراتی حزب دموکرات کوردستان-بارزانی) در واقع در خدمت همەجانبەی سازمان جاسوسی و ضد بشری میت ترکیە است. در این مورد ضمن اینکە موشک‌پراکنی رژیم اشغالگر ایران را تجاوز بە خاک کوردستان می‌دانیم، بمباران‌های روزمرەی رژیم اشغالگر ترکیه را نیز در همین راستا می‌دانیم، اما مسئلەی مهم در این بین این است که در واقع بمب‌های رژیم اشغالگر ترکیە در راستای منافع حقیرانەی خاندان خائن بارزانی است و بمب‌های رژیم اشغالگر ایران منافع حقیرانەی بارزانی‌ها را بە خطر می‌اندازد، پس در این میان خاندان خائن بارزانی نگرانی از بابت منافع خلق کورد در جنوب کوردستان و دیگر بخش‌های کوردستان ندارند. اما در مقابل موضع ملی-دموکراتیک جنبش آزادی کوردستان علیە همەی مداخلات نظامی-سیاسی اشغالگران کوردستان است.

جنگ ایران-اسرائیل در خاک کوردستان!

حملەی ٧ اکتبر حماس بە اسرائیل موجب شعلەورتر شدن جنگ جهانی سوم شد. حماس کە از جانب رژیم‌های اشغالگر ترکیە و ایران پشتیبانی می‌شود، انتظار داشت کە این دو رژیم بە صورت مسقتیم‌تری در میدان جنگ نیز جانب حماس را بگیرند، اما این اتفاق نیافتاد و حتی در رسانەها سران حماس و سران سپاه اشغالگر ایران پیام‌های ضد و نقیضی در این مورد بە همدیگر دادند و آشکار گشت کە حماس تا حد زیاد بازی خوردە است. رژیم اشغالگر ترکیە نیز از طریق رئیس جمهور دروغگوی خود بە دفاع از حماس در رسانەها پرداخت، اما در پشت این دروغگویی‌های پست‌فطرتانەی رسانەای، بنزین هواپیماهای جنگی اسرائیل را تامین می‌کند. در این میان حماس بە ابزاری جهت خواستەهای رژیم‌های اشغالگر ایران و ترکیە مبدل شد، اما متاسفانە جنگ بە این بازی‌های کثیف سیاسی محدود نمی‌شود و تا بە کنون مطابق بر آمارهای رسمی بیش از ٢٤ هزار فلسطینی اعم از زنان و کودکان جان خود را از دست دادەاند و درانظار جامعەی جهانی مورد نسلکشی قرار گرفتەاند. رسانەهای رژیم اشغالگر ایران و ترکیە نیز هر روز از موفقیت‌های حماس لاف‌زنی می‌کنند، در حالی کە این جامعەی فلسطین است کە این وسط قربانی پلیدی همەی قدرت‌های دخیل در این جنگ هستند. اما حالا رژیم اشغالگر ایران بە ویژە بعد از انفجار بمب در کرمان، اسرائیل را بازیگر اصلی این حادثە می‌داند، در حالی کە همە می‌دانند کە افسار داعش بیش از هر کسی در دست رژیم اشغالگر ترکیە است، و اسرائیل اگر در این میان نیز دست داشتە باشد، نقش اصلی را رژیم اشغالگر ترکیە بازی کردە است، هرچند کە سران رژیم اشغالگر ایران این مسئلە را بە خوبی می‌دانند، اما در واقع خود را بە نفهمی زدەاند، چرا کە منافع دیگری پشت این قضیە وجود دارد. اما با وجود همەی اینها ایران ادعا می‌کند کە در هولیر و با هدف قرار دادن ویلای “پیشرو دزیی” بە اسرائیل حملە کردە است. ما از جزئیات این ادعای رژیم اشغالگر باخبر نیستیم و صحت آن فعلا در پردەای از ابهام قرار دارد کە آیا “پیشرو دزیی” عنصر موساد است یا نە! اما مقرهای اصلی موساد نە در جنوب کوردستان کە در خود اسرائیل هستند، خود اطلاعات رژیم اشغالگر ایران در بسیاری از سرزمین‌ها و چە بسا در خاک جنوب کوردستان خانەهای تیمی دارد، اما مقرهای اصلی اطلاعات ایران در خاک خود ایران قرار دارند. اگر رژیم ایران واقعا می‌خواهد بە موساد حملە کند، چرا این کار را در خاک کوردستان انجام می‌دهد؟ این درست است کە خاندان خائن بارزانی نوکر هستند و جنوب کوردستان را بە جولانگاه نیروهای استخاباراتی از جملە میت و اطلاعات و امثال‌هم مبدل ساختەاند، اما باز هم کوردستان، سرزمین کوردهاست و یک خاندان خائن در تاریخ پر شکوه کوردستان جایی نخواهند داشت، پس هرگونە تجاوز بە خاک جنوب کوردستان، تجاوز بە کوردستان است و رژیم اشغالگر ایران از روی سیاست کوردستیزانەاش خاک کوردستان را انتخاب کردە است. اما رژیم اشغالگر ایران از بی عرضگی خاندان خائن بارزانی سواستفادە می‌کند، وگرنە حتی بنابر منطق خود رژیم اشغالگر ایران اگر می‌خواست انتقام انفجار کرمان را بگیرد، جاهای دیگری را باید هدف قرار می‌داد. از سوی دیگر خلق دیگری کە در این میان متضرر گشت، خلق تحت ستم بلوچ می‌باشد، در این میان رژیم اشغالگر ایران چند نقطە را در کوه سبز پاکستان مورد حملەی موشکی قرار داد و سپس بعد از آن، حکومت پاکستان نیز مناطقی از بلوچستان واقع در جغرافیای ایران را هدف قرار داد، خیلی‌ها، خواستند در رسانەها از این آب گل آلود ماهی بگیرند، اما در هر دو حملە این خلق بلوچ، زنان و کودکان بلوچ بودند کە مورد هدف هر دو حکومت ستمگر واقع شدند. دو حکومت برای اینکە قدرت‌نمایی خود را بە یکدیگر نمایش دهند، خلق بلوچ را قربانی پلیدی خویش کردند. چرا کە خلق بلوچ در هر دو سوی مرز تحت ستم هستند، و هر دو حکومت بە جای بە رسمیت شناختن حقوق خلق بلوچ بە آنان حملە کردند. در این مسئلە نیز اگر حکومت‌های تهران و اسلام‌آباد با همدیگر مشکلی دارند حق ندارند کە خلق‌ بلوچ را قربانی سیاست‌بازی‌‌های خویش نمایند. هر دو با کشتن زنان و کودکان بلوچ دست بە نسلکشی زدند و خلق کورد همچنان کە در مقابل سیاست‌های نسلکشی رژیم‌‌های اشغالگر مبارزە می‌کند، نسلکشی خلق‌های دیگر و بە ویژە خلق بلوچ را تحمل نمی‌کند.

داعش و حماس در خدمت چە کسانی هستند؟

 نکتەی جالب در مورد انفجار کرمان این است کە رژیم اشغالگر ترکیە بە وسیلەی داعش خواست تا رژیم ایران را بە جنگ‌افروزی‌های بیشتری در منطقە سوق دهد، و رژیم اشغالگر ایران با موشك‌پرانی‌‌های اخیرش نشان داد کە در تلەی سیاست‌های پلید رژیم اشغالگر ترکیە افتادە است (باید دانست کە حکومت پاکستان روابط بسیاری دوستانەای با رژیم اشغالگر ترکیە دارد)، اما ماجرا چیست؟ در حالی کە رژیم اشغالگر ایران با آغاز انقلاب “زن زندگی آزادی” تا لبەی پرتگاه رفت، در روابط خارجی‌اش بە قدرت‌های خارجی و بیش از همە بە آمریکایی کە “شیطان بزرگ” می‌خواندش، نزدیک شد و با هم در پشت پردە بە تفاهماتی هم دست یافتند، بە ویژە در مسئلەی کوریدور انرژی کە از هند بە اروپا راه می‌یابد سهم ایران لحاظ گشت، اما در این میان سر رژیم اشغالگر ترکیە بی کلاه ماند، در واقع رژیم اشغالگر ایران با پیشبرد روابط دیپلماتیک خارجی‌اش توانست در سکوت محافل غربی بە سرکوب همەجانبەی مبارزین انقلاب “زن زندگی آزادی” بپردازد و از سوی دیگر منافع مادی خویش را توسعە دهد، و چنین فرصتی کە کوریدور انرژی هند بە اروپا برای رژیم اشغالگر ایران مهیا کرد همچون یک معجزە برای رژیم در اوضاع آشوبناکش بود، از سوی دیگر رژیم اشغالگر ترکیە خواست تا بازی را به هم بزند چون قبلا رژیم اشغالگر ایران نیز بازی او را در کوریدور انرژی زنگزور (در مسئلەی جنگ آذربایجان-ارمنستان) بە هم زدە بود، حالا وقت تلافی بود، البتە رژیم اشغالگر ترکیە خواست با تحریک رژیم اشغالگر ایران بە آمریکا و دیگر سرکردگان اصلی مدرنیتەی سرمایەداری این پیام را بفرستد کە او نیز باید در این بازی باشد، وگرنە بازی را بە هم می‌زند. حالا نکتەی جالب دیگر این است کە راه این کوریدور از اسرائیل و غزە هم می‌گذرد! اکنون نقش رژیم اشغالگر ترکیە شفاف‌تر می‌شود، در واقع حماس بیشتر از همە دارد برای رژیم اشغالگر ترکیە می‌جنگد، و حق مشروع خلق فلسطین جهت رهایی از جنگ و اشغالگری را دستمایەی بازی‌های سیاسی کثێف خود و منافع حقیرانەی خود کردەاست. داعش و حماس هر دو نیروهای مزدوری هستند کە جهت منافع این یا آن بلوک قدرت بە کار گرفتە می‌شوند، و رژیم اشغالگر ترکیە کە در پلیدی دست دیگران را از پشت بستە است بیشترین استفادە را از این مزدوران و تبهکاران، در راستای منافع مادی خویش می‌کند. وزیر خارجەی دولت هند در سفیر اخیرش بە ایران بە پایان جنگ افروزی بر سر راه این کوریدور انرژی تاکید کرد و سران رژیم اشغالگر ایران نیز در پاسخ اسرائیل و آمریکا و انگلیس را مقصر این اوضاع بە ویژە در دریای سرخ معرفی کردند، با اینکە این ادعا درست است، اما مسئلە این است کە رژیم اشغالگر ایران نیز خود یکی از مسببین اصلی اوضاع آشوبناک منطقە و نسلکشی مردم خاورمیانە است. از سوی دیگر نیز حوثی‌ها دارند همان اشتباهی را مرتکب می‌شوند کە حماس مرتکب شدە است و رژیم اشغالگر ایران در این قضیە بە صورت مستقیم نقش دارد.

خاندان خائن بارزانی بر ضد ملت کورد هستند

مرکز انتشارات و ارتباطات نیروهای مدافع خلق (HPG BIM) در بیانیەهای بیشماری بە همکاری مستقیم نیروهای حزب دموکرات کوردستان تحت ریاست خاندان خائن بارزانی با رژیم اشغاگر ترکیە اشارە کردەاند، بیشترین موارد این همکاری‌ها در حوزەهای نظامی و استخباراتی انجام می‌گیرند. مرکز انتشارات و ارتباطات نیروهای مدافع خلق(HPG BIM)، آژانس خبررسانی فرات(ANF) و آژانس خبررسانی روژ(ROJ NEWS) بارها تصاویری در این بارە منتشر کردەاند کە با جستجوئی معمولی در اینترنت می‌توان بە این تصاویر و بیانیەها دسترسی پیدا کرد. همچنین امسال (سال شمسی) در صدمین سالگرد جمهوری سرکوبگر ترکیە کە بر خون نسلکشی کوردها، ارمنی‌ها و بقیە ملیت‌های داخل مرزهای شمال کوردستان و ترکیە تاسیس شد، در هولیر نچیروان بارزانی خائن کیک صد سالگی جمهوری را با چاقو برید والبتە این رویدادها، یک جشن تولد معمولی نیست، بلکە در واقع بوسیدن شمشیر خونین جلاد کوردهاست و نشان می‌دهد که خاندان خائن بارزانی بە رژیم اشغالگر ترکیە قول دادە است کە در صد سال دوم جمهوری نیز در راستای اهداف اشغالگران گام بردارد و بە مزدوری و نوکرمنشی خود جهت نسلکشی کوردستان ادامە می‌دهد تا در این میان تکە استخوانی هم بە آنان برسد. در واقع خاندان خائن بارزانی منافع حقیر مادی خود و تداوم حکومت ظالمانەاش بر بخشی از جنوب کوردستان را بر هر چیزی ارجحیت دادە است، باید در این مورد آگاه بود کە خاندان خائن بارزانی هیچ گامی جهت آزادی کوردستان و ملت کورد برنمی‌دارد، سال‌هاست ملت ما در جنوب این مسئلە را درک کردە است و بر بقیەی احزاب نیز واجب است تا در راستای اهداف ملت گام برداند و از روحیەی میهن‌دوستی خلق‌مان در جنوب سواستفادە نکنند، در واقع حزب دموکرات کوردستان بە ریاست خاندان خائن بارزانی مبارزگری و آزادیخواهی خلق‌مان در جنوب کوردستان را دست کم گرفتە است، این همان خلقی است کە علی‌رغم انفال‌ و بمباران‌های شیمیایی، توانست دیکتاتور را شکست دهد، و در رسیدن بە آزادی تمامی موانع را از سر راه خواهد برداشت. اکنون جنگ گریلاهای مدافع خلق در جنوب کوردستان و شکست‌‌‌های فلاکت‌بار ارتش اشغالگر ترکیە در مناطق زاپ، متینا و خاکورک بە همەی خلق‌مان در همەی بخش‌های کوردستان و بە ویژە در جنوب کوردستان روحیە می‌دهد. مقاومت گریلا دموکراسی را بە همەی بخش‌های کوردستان سرایت می‌دهد. ایستار انقلابی گریلا در همەی بخش‌های کوردستان موجب موج نوینی از جنبش آزادی‌خواهی کوردستان گشتە است، برای نمونە یکی از منابع الهام انقلاب “زن زندگی آزادی”، مقاومت گریلا در مقابل اشغالگران است. امر مقاومت همیشە چنین تاثیری دارد، یعنی همچون معنویات میان خلق‌مان پخش می‌شود و توسعە می‌یابد. در جنگ گریلا با ارتش اشغالگر ترکیە بسیاری از جوانان و زنان شرافتمند جنوب کوردستان همچون پیشاهنگ این نبرد انقلابی در مقابل ارتش متجاوزگر وجود دارند و نمونەی بارز آنان شهیدان؛ فرماندەی یگان‌های زنان آزاد-ستار “برفین ریباز” و گریلای مدافع خلق “زردشت باشوری” می‌باشند کە بە کاروان جاویدان راه آزادی و دموکراسی پیوستند. برای خاندان خائن بارزانی هیچ ارزش و معنای اجتماعی، بهائی ندارد بلکە تنها بە فکر پر کردن جیب‌هایشان هستند، اما خلق ما در جنوب کوردستان از ارز‌ش‌های اجتماعی خویش صیانت می‌کند و اعتقاد دارد که شهیدان، بزرگترین ارزش‌ اجتماعی خلق کورد است. کسانی کە بە ارزش‌های ملی-دموکراتیک کوردستان بی احترامی می‌کنند و در شهادت بهترین فرزندان کوردستان مستقیما دست دارند بدون شک در زمرەی خائنین بە خلق هستند. البتە خاندان خائن بارزانی نە تنها در جنوب کوردستان، بلکە در همەی بخش‌های کوردستان بە خیانت دست زدەاست و دستشان در ریختە شدن خون بهترین فرزندان سرزمین‌مان خونین است. از بە شهادت رساندن سلیمان معینی‌ها تا دکتر شوان‌ها و خرابکاری‌‌ها در انقلاب روژاوا گرفتە تا بە شهادت رساندن علی عسکری‌ها در جنوب کوردستان، همیشە پیشاهنگان آزادیخواهی کوردستان را مورد هدف قرار دادە است تا بە اشغالگران خوش خدمتی کردە باشد، در واقع خاندان خائن بارزانی نقش کثیف گلادیوی کوردی را بازی می‌کند. در مورد بیانیەهای خاندان خائن بارزانی، سردبیر سرکوبگر روزنامەی کیهان در نوشتەای کوتاه بە بارزانی‌های خائن تحت عنوان “کاک بارزانی از کە بریدەای و بە کە پیوستەای” (منتشر شدە در تاریخ ٢٧ دیماه ١٤٠٢، ص٢) بە صورت مسقتیم بە خاندان خائن بارزانی می‌گوید کە تا دیروز بە ما خدمت می‌کردی و امروز بە کسانی دیگر، یعنی اشغالگران کوردستان نیز تا هنگامی خاندان خائن بارزانی‌ را مورد حمایت قرار می‌دهند کە آنان نیز برای اشغالگران مزدوری و نوکری کنند، وگرنە حالشان زار است، در واقع خاندان خائن بارزانی همیشە نوکری اربابان را پیشە کردەاند و اگر اربابی بە آنان انعامی بیشتر دهد بە او خدمت می‌‌کنند و در روزگار ما ارباب اصلی این نوکر، رژیم اشغالگر ترکیە است، در حالی کە قبلا رژیم‌های اشغالگر ایران (چە پهلوی دوم و چە ولایت فقیه) ارباب اصلی این خاندان خائن بودند. برای برساخت کوردستانی آزاد یکی از مبارزات ملی-دموکراتیک خلق کورد مبارزە بر علیە خط خیانت می‌باشد.

بمبارانهای رژیم اشغالگر ترکیە

گفتیم کە موشک‌پرانی رژیم ایران در جنوب کوردستان نشات گرفتە از سیاست کوردستیزانەی رژیم ایران است، حتی اگر این فرض را قبول کنیم کە در آن ویلا عناصر موساد حضور داشتەاند، رژیم ایران جنگ خود با رژیم اسرائیل را باید بیرون از خاک کوردستان انجام دهد، چون کوردستان اشغال شدە است و یکی از اشغالگران اصلی کوردستان خود رژیم اشغالگر ایران است، یعنی حضور نیروهای نظامی و استخاباراتی بیگانە در جنوب کوردستان بە دلیل سیاست ‌های اشغالگرانەی رژیم اشغالگر ایران برمی‌گردد و خاندان خائن بارزانی را نیز اشغالگران بر کوردستان مسلط کردەاند، همانگونە کە خود رسانەای همچون کیهان اذعان می‌دارد کە ای خاندان بارزانی ما روزگاری همپیالەی هم بودەایم! رژیم اشغالگر ایران اگربە سیاست‌های اشغالگرانەی خودش در همەی کوردستان و بە ویژە شرق کوردستان پایان دهد، خود خلق کورد رهبری سرزمین خودش را بە دست می‌گیرد و خلق کورد نیازی بە وجود نیروهای نظامی و استخاباراتی بیگانە چە ترکیەای چە ایرانی و چە هر دولت دیگری در خاکش ندارد.

در این میان بعد از موشک‌پرانی رژیم اشغالگر ایران، خاندان خائن بارزانی فوری بە تکاپو افتادند کە وامصیبتا، شهروندان کورد مورد اصابت قرار گرفتەاند و بیانیەها منتشر کردند و از اربابان خود خواستند تا بە یاری‌شان بشتابند، اما چرا برای بمباران‌های روزمرەی رژیم اشغالگر ترکیە در خاک جنوب کوردستان هیچ موضعی ندارند؟ آیا بمباران‌های رژیم اشغالگر ترکیە جاهایی را کە هدف قرار می‌دهند، خاک جنوب کوردستان نیست؟ پس می‌شود فهمید کە خاندان خائن بارزانی نە تنها در مقابل بمباران‌های رژیم اشغالگر ترکیە هیچ موضعی ندارد بلکە همکار این رژیم نیز هستند. علی عونی از سران حزب دموکرات(بارزانی) در تلویزیون بە صراحت گفت کە رژیم اشغالگر ترکیە در فلان شهر و منطقە، مبارزین جنبش آزادی کوردستان را هدف قرار بدهد! جنبش آزادی بسیار نیک می‌داند کە حزب دموکرات کوردستان بە ریاست خاندان خائن بارزانی، گرای دقیق مناطق گریلا و مبارزین راستین را بە دشمن می‌دهد. باید همە را در این مورد آگاه ساخت، در واقع بمب‌ باران‌های رژیم اشغالگر ترکیە علیە مبارزین انقلابی و فدائی کوردستان (کە انواع بمب‌های ممنوعەی شیمیایی و هستەای ضعیف شدە را شامل می‌شود) با همکاری مستقیم خاندان خائن بارزانی صورت می‌گیرد. بە غیر از این رژیم اشغالگر ترکیە روزانە در روژاوای (‌غرب) کوردستان علاوە بر شهروندان کورد، همەی منابع حیات از جملە تاسیسات برق‌رسانی و آب‌رسانی را مورد هدف قرار می‌دهد و هدفش تنها نسلکشی کوردها در همەی بخش‌‌های کوردستان است. در این میان هیچ بیانیەای از سوی خاندان خائن بارزانی منتشر نشدەاست، در واقع خاندان خائن خواهان برچیدن سیستم خودمدیریتی دموکراتیک روژاوای کوردستان و شمال و شرق سوریە است، و برای این امر بە صورت مستقیم بە خرابکاری و همکاری با دشمن می‌پردازد.

در واقع مسئلەی ما این نیست کە چرا خاندان خائن بارزانی در قبال موشک‌پرانی رژیم اشغالگر ایران موضع گرفتەاست، بلکە موضعگیری آنان نە در راستای آزادی کوردستان، بلکە در راستای منافع حقیرانەی خودشان است، وگرنە اگر رژیم ایران هراز چندگاهی بە خاک جنوب کوردستان تجاوز می‌کند، رژیم اشغالگر ترکیە مقرهای بیشماری را در خاک جنوب کوردستان برپاساختە است و در این امر، خاندان خائن بارزانی نە تنها بە یاری رژیم اشغالگر ترکیە می‌شتابد بلکە در احداث ساختمان‌ها و جادەها برای ارتش اشغالگر ترکیە بە ویژە در مناطق گریلا، بە صورت مستقیم دست دارد. حتی اسنادی معتبری وجود دارند کە ارتش اشغالگر ترکیە گه‌گاهی از وسایل نقلیەی پیشمرگ‌های حزب دموکرات کوردستان (بارزانی) برای رفت و آمد استفادە می‌کنند تا خود را از چشمان نافذ گریلا پنهان دارند، کە البتە این ترفند نیز نخ نما گشتە است.

علیە همەی اشغالگران و بمبارانها

جنبش آزادی کوردستان در همەی بخش‌های کوردستان بە مبارزە جهت آزادسازی کوردستان از دست اشغالگران می‌پردازد. جنبش آزادی برای منافع حقیرانە نمی‌جنگد، بلکە تنها خواهان آزادی کوردستان، زنان و جوانان و جوامع است. با وجود خردمندی و پرنسیب‌های اصیل جنبش آزادی هیچ قدرت، دولت یا دستەای نمی‌تواند جنبش آزادی را بە بازی بگیرد، و جنبش آزادی کوردستان هرگونە سیاست نوکری-اربابی را رد می‌کند و در راه سیاست ارادەمند قدم برمی‌دارد و تا بە امروز در این راه سرافرازانە گام برداشتە است و هر جا کە لازم بودە است بدون حساب، حضور داشتە است، چرا کە خود را نیروی مدافع خلق کوردستان می‌داند، برای مثال در جنگ علیە داعش و تهدیدات جدی داعش علیە هولیر، گریلا فوری بە یاری خلق‌مان در هولیر شتافت و مسعود بارزانی در آن زمان خود بە نزد فرماندهان گریلا رفت تا خواهش کند هولیر را از دست داعش مصون نگە دارند، گریلا نە برای منافع حقیرانە مسعود و بقیەی خاندان خائن بارزانی، بلکە برای دفاع از خلق‌مان بە آنجا شتافت و ضربات مرگبار گریلا در آنجا داعش را در این جبهە همانند جبهەهای دیگر جنگ ضد داعش درهم کوبید، نکتەی جالب دیگر اینکە رژیم اشغالگر ایران ادعای دروغینش در مورد دفاع از جنوب کوردستان در مقابل داعش را خودش نیز باور کردە است، اما تاریخ خلق‌ها با دروغ‌پردازی نوشتە نمی‌شود و این ادعای واهی رژیم اشغالگر ایران را کسی بە غیر از جیرەخوارانش باور نمی‌کند. گریلا در جنوب کوردستان در کرکوک، در مخمور و در هولیر و در شنگال علیە داعش جنگید و پیشمرگانی کە در جبهەی جنگ علیە داعش حضور داشتند از ابهت گریلا و حرفەای بودن و شخصیت آزاد گریلا متاثر‌ گشتند. خلق ما نیز از حضور گریلا در آن سال‌های جنگ علیە داعش در جنوب کوردستان بسیار شادمان بود و حضور گریلا در شهرهای جنوب کوردستان منجر گشت تا خلق در بحبوحەی جنگ با اهریمنان زمانە، در آرامش روانی و ذهنی بە سر برد. خلق ما در جنوب کوردستان، بە فدائیان خود یعنی گریلا عشق می‌ورزد، چرا کە فداکاری گریلا را با چشمان خود دیدە است و می‌داند کە گریلا این فداکاری را نە برای منافع مادی، کە برای آزادی کوردستان انجام می‌دهد. در شرق کوردستان گریلا بە ویژە در سال ٢٠١١ و در نتیجەی جنگ‌افروزی و تجاوز رژیم اشغالگر ایران بە قندیل، ضربات مرگباری بە سپاه اشغالگر پاسداران وارد کرد کە در پی آن بیش از ٧٠٠ تن از سپاهی‌ها و جاش‌ها (خائنین مزدور) مجازات شدند، بە غیر از آن نیز در مقاطع بسیاری گریلا در پی حملات رژیم اشغالگر ایران پاسخ‌های درخوری بە دشمن دادە است، و علاوە بر حضور نظامی، بە صورت دائم هر سال بە سازماندهی و آموزش خلق‌مان در راه انقلاب آزادی پرداختە است کە انقلاب “زن زندگی آزادی” نتیجەی حضور ٢٠ سالەی گریلا در شرق کوردستان است، برخی گریلا را تنها یک نیروی نظامی قلمداد می‌کنند، اما باید دانست حضور گریلا بە صورت مقدم یک حضور ایدئولوژیک است و مسائل دیگر در اولویت‌های دیگر گریلا طبقەبندی می‌گردد، از این جهت انقلاب “زن زندگی آزادی” نیز بیشتر یک انقلاب ذهنی و ایدئولوژیک است. در شمال کوردستان گریلا بیش از ٤٠ سال است کە ارتش اشغالگر ترکیە را بارها بە مرز نابودی کامل کشاندە است، اما هر بار ناتو و ابرقدرت‌های مدرنیتەی سرمایەداری بە داد رژیم اشغالگر ترکیە رسیدەاند و توطئەی بین‌المللی علیە رهبر آپو خود بزرگترین پشتیبانی مدرنیتەی سرمایەداری از رژیم اشغالگر ترکیە و ضدیت با خلق کورد می‌باشد کە تا بە کنون ادامە دارد. جنبش آزادی کوردستان در مقابل همەی اشغالگران کوردستان موضع شفافی دارد و علیە هرگونە اشغالگری مبارزە می‌کند و در راه آزادی کوردستان با همەی شهیدان راه آزادی کوردستان عهدی مصمم بستە است. بسیاری کە اتفاقا بە خاندان خائن بارزانی وابستە هستند، یعنی نوکران نوکر اشغالگران کوردستان هستند، در مورد روژاوا سخنان بیهودەای می‌گفتند، اما دیدیم کە جنبش آزادی کوردستان توانست در آنجا دست بە انقلاب بزند، بعد در مورد شرق کوردستان نیز شروع بە سخنان بیهودە کردند و هنوز این یاوەگویی‌ها را ادامە می‌دهند، اما واقعیت این است کە انقلاب “زن زندگی آزادی” با پارادایم رهبر آپو محقق گشت، نە با گفتمان‌های زوار در رفتە! جالب اینجاست کە رهبر آپو، گریلا و جنبش آزادی کوردستان هر روز در حال مبارزەای بی امان هستند تا آزادی کوردستان را محقق گردانند و انقلاب آزادی کوردستان را بە سر منزل خود برسانند، در این میان آنان کە بە یاوەگویی‌ها ادامە می‌دهند یا واقعا هنوز ناآگاه هستند و باید برای آگاهی‌بخشی آنان کوشید و یا بە صورت مستقیم عوامل جنگ ویژەی اشغالگران هستند.

کارزار آزادی؛ نقطە پایان اشغالگری

از ١٠ اکتبر ٢٠٢٣ یک کارزار جهانی بە نام “آزادی فیزیکی رهبر آپو و حل مسئلەی کورد” از سوی دوستان خلق کورد، آزادی‌خواهان، فیلسوفان آزاداندیش، زنان و جوانان سرزمین‌های متفاوت در سرار گیتی بە راه انداختە شد، خود جنبش آزادی کوردستان نیز در همەی بخش‌های کوردستان اعلام کرد کە از این بە بعد همەی مبارزاتش را در راستای این کارزار بە روز می‌کند. گریلا عملیات‌های مرگباری علیە ارتش اشغالگر ترکیە در مناطق زاپ، آواشین و خاکورک بە عمل رساند و سربازان مفلوک اشغالگران در میانەی برف و بوران هدف گریلا قرار گرفتند. این نبرد گریلایی، نوین‌ترین شیوەی جنگ انقلابی را بە همگان نشان داد، کە چگونە گریلا علی رغم همە تسلیحات پیشرفتەی ناتو کە در دست ارتش اشغالگر ترکیە است، می‌تواند دشمن را نابود کند. در واقع پهپاد‌ها و جنگندەهای پیشرفتە در مقابل ارادەی آزاد گریلا زانو زدند. در بیش از ٧٤ کشور جهان انسان‌های آزادە در تجمعاتی از رهبر آپو صیانت بە عمل آوردند و خواهان آزادی فیزیکی ایشان از زندان شدند، اکثر این انسان‌ها نیز پیشاهنگان دموکراسی و آزادی جوامع خود هستند و در مسائل و اوضاع سیاسی جهان آگاه هستند. زنان و جوانان و روشنفکران از بنگلادش و هند گرفتە تا بە اروپا و کل قارە آمریکا و آفریقا و خود خاورمیانە برای آزادی فیزیکی رهبر آپو و حل مسئلەی کورد این کارزار را ادامە می‌دهند، و آنان می‌گویند کە مبارزە در این کارزار، نە تنها بە آزادی رهبر آپو و کوردستان بلکە بە آزادی کل بشریت از سیستم نسلکشی مدرنیتەی سرمایەداری می‌انجامد. فیلسوف آزادی‌خواه اسلونیایی، اسلاوی ژیژک نیز دقیقا بر این نکتە تاکید کرد کە مبارزە در این کارزار مبارزە برای آزادی خودمان است. خلق کورد نیز در همەی بخش‌های کوردستان بە این کارزار پیوستە است. زندانیان جنبش آزادی کوردستان در شمال کوردستان بە صورت گروهی اعتصاب غذا را آغاز کردەاند، مادران صلح در شمال، شرق، جنوب و روژاوای کوردستان با تداوم فعالیت‌های دموکراتیک و مدنی خود بە این کارزار پیوستەاند، زنان و جوانان در شمال کوردستان مبارزات خویش را با این کارزار بەروز کردەاند، زنان و جوانان در شرق کوردستان و ایران تداوم انقلاب “زن زندگی آزادی” و این کارزار را یکی می‌دانند و راه خود را ادامە می‌دهند. در جنوب کوردستان روشنفکران و هنرمندان، زنان و جوانان بە این کارزار پیوستەاند، در روژاوای کوردستان خود ادامەی انقلاب بخش جدایی ناپذیر این کارزار است و زنان و جوانان روزانە با راهپیمایی‌های طویل و پرشـمار خود بە این کارزار پیوستەاند. از لحاظ ذهنی نیز کە مهمترین رکن قضیە است، خلق کورد با همەی تنوعاتش بە این کارزار پیوستە است و خواهان آزادی رهبر آپو و کوردستان است. اکنون خلق کورد مصمم است کە کوردستان باید از دست اشغالگران رهایی یابد و آغاز کارزار آزادی در واقع مبارزات را جهت این امر ارتقا بخشیدە است. هم گریلا، هم خلق کورد و خلق‌های منطقە و هم آزادیخواهان جهان بە این نتیجە رسیدەاند کە اکنون هنگام آزادی است. در حقیقت کارزار آزادی در نهایت توسط مبارزات و ایستار انقلابی رهبر آپو و جنبش آزادی و خلق کورد و خلق‌های آزادیخواه منطقە، بە همراه آزادی‌خوان جهان، بە آزادی منجر می‌شود و اشغالگران و بمب‌هایشان از میان خواهند رفت.