مظلوم هفتن: خواسته اصلی وبرحق مردم آزادی،دموکراسی وعدالت اجتماعی ست

 هیوا ئەحمەد

مظلوم هفتن عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک اعلام کرد، ماسازمانی مردمی وانقلابی هستیم، برای کسب آزادی، دموکراسی وعدالت اجتماعی مبارزه می کنیم. تاکید بر راهکارهای غیردموکراتیک ودراولویت قرار دادن آنها نفعی بحال هیچ کس نخواهند داشت!.

دیدگاه شما در رابطه با انقلاب چیست؟

تحول بنیادین وریشه یی را می توان انقلاب نامید که تمامی جوانب زندگی را تحت تاثیرقراردهد. براین اساس آیا میتوان هرتحول بنیادینی را انقلاب نامید؟ البته که خیر چراکه اصلی ترین مشخصه هرانقلابی اصول وارزشهای آن انقلاب هستند که به نظرم باید برمبنای دموکراسی، آزادی وعدالت اجتماعی باشند، ازاینروهرتحولی انقلاب نبوده وگاها بعضی تحولات میتوانند ضد انقلاب باشند.

انقلاب درعرصه های محتلف میتواند روی دهد اما انقلاب مدنظرماانقلاب اجتماعی ست. اساسی ترین بعد هرانقلابی، انقلاب ذهنیتی ست، یعنی تحول بنیادین تعاریف، مفاهیم،بایدها،نبایدها،ارزشها وتمامی مسایلی که شیرازه ی زندگی را می سازند و باعث تغییرنوع نگاه وجهان بینی می شوند. ازآنجاکه نحوه مشارکت انسانهادرزندگی وموضعگیری آنهادربرابرمسایل براساس نوع نگاه، جهان بینی وشکل گیری ذهنیتی آنها می باشد، انقلاب ذهنیتی چرازیستن وچگونه زیستن آنها را شکل خواهد داد. به تعبیری دیگرانقلاب ذهنیتی انقلاب کرداری رابدنبال خواهدداشت. یعنی تحول درارتباطات وروابط، رفتارها وبرخوردها، مطالبه ونحوه مطالبه، رد وقبول مسایل، موضعگیری ،مبارزه ودرکل شکل گیری زندگی نوین.

مدت سه ماه است خلق‌های ایران کوچه و خیابان‌ها را ترک نکرده‌اند و بسیاری از مردم و جریان‌های سیاسی آن را انقلاب می‌خوانند، با توجه به ویژگی‌های انقلاب که تعریف نمودید آیا این قیام به انقلابی بودن قیام منجر می‌شود؟

بدون تردید ویژگیهایی کیفیتی یی درقیام اخیرمردم ایران وجود دارند که نشان ازتحول بنیادین وانقلابی بودن آنها داردکه میتوان به بعضی از آن موارد اشاره نمود:

– شعارهای امیدبخش وزندگی آفرین، سرودهای انقلابی،آثارهنری،مشارکت گسترده وهمه گیرمردم درقیام ونحوه مشارکت، مطالباتی که موردی،محدود ومربوط به طیف خاصی نبوده بلکه کلان،همه گیر وحیاتی میباشند.

-استمراربدون انقطاع قیام بصورت گسترده علیرغم فشارهای روزافزون وبذل جان که بیانگرعزم راسخ خلق دررد زندگی موجود وکسب زندگی شرافتمندانه است. پافشاری ارزشمند خلق،ارزش آفرینی درمیدان مبارزه وصاحبداری ازارزشها نشان ازتحول ریشه یی ذهنیتی،تصمیم گیری وعملکرد ناشی ازآن تحول دارد.

-قیام خودجوش بوده ورهبری مشخصی ندارد اما نحوه مشارکت مردم نشان از هوشیاری وعقلانیت سازنده، مطالبات کلان وسازماندهی جمعی دارد.

همه این موارد وموارددیگری که میتوان برشمرد نشان از انقلابی بودن قیام دارند.

نظام ایران سعی بر آن دارد که قیام انقلابی خلق‌ها را از طریق زندانی‌کردن، شکنجه و ایجاد رعب و وحشت سرکوب نماید، آیا با اعمال چنین سیاست‌ورزی‌هایی می‌تواند از موج اعتراضات و قیام مردمی بکاهد؟

یکی ازمشخصه های مشترک رژیمهای خودکامه این است که اراده مردم را نمی شناسند ومطالبات برحقشانرا مدنظرقرارنمی دهند. درنظر آنها تا وقتیکه مردم علیرغم ناعدالتی هاوتبعیض های ظالمانه مطیع باشندوثناگو،مردمند و پشتوانه نظام اماوقتی مطالبه گرشدند وحق خواه آنموقع اراذل واوباشند ودشمن خدا! برخورد این رژیم نیزباانقلابیون اینگونه است.

مردم تصمیم شانرا برای زندگی آزادوشرافتمند گرفته اند وبرای رسیدن به آن حاضرند هزینه بدهند وروزانه اینکاررامیکنند. اگرعلیرغم کشت وکشتارها وفشارهای ظالمانه، مردم مصرانه درمیدان مبارزه هستند بیانگراین است که سرکوب کارساز نبوده وانقلاب کماکان ادامه خواهد داشت. پس نه تنها رژیم بااین برخوردها موفق نخواهد شد بلکه با ادامه فشارها انقلاب مردمی ودموکراتیک رامنسجم تروانقلابیون را مصمم تر خواهد کرد. تجربه های تاریخی وقیامهای سالهای گذشته ونتایج آنها که امروزه پیش رویمان است آشکارا گویای این حقیقت است که شکنجه، ارعاب وسرکوب به نتیجه نخواهد رسید بلکه آنچه که نتیجه را مشخص خواهدکرد هوشیاری،همبستگی،سازماندهی وحضورمستمرمیدانی مردم است.

آیا شما فکر نمی‌کنید که اعتراضات وتظاهراتی که به عمل آمده از جنس دیگری است و یا اینکه بگوییم این نظام است و انقلاب بازگوکننده‌ی چه چیزی می‌تواند باشد، حاکی از چیست؟ تظاهرات اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم تنوعی قابل توجه دراقدامات مردم انقلابی وجود دارد که بیانگرپویایی وهوشیاری قابل تحسین آنهاست. همین تنوع رفتاری وانعطاف درمواجهه با مصائب وموانع باعث سردرگمی رژیم وعوامل سرکوبگرشده و آنهارا درتنگنا قراداده است. مردم بادوگانه اعتراض واعتصاب وشیوه های گوناگون طلب مطالبات توانسته اند تا الان ازانقلاب صاحبداری کرده ورژیم را درتنگنا قراردهند.

آیا به نظر شما این نظام به‌آسانی، به‌سادگی منکر مطالبات و خواستەهای مردم خواهد شد یا اینکه به خواسته‌های مردم توجه خواهد کرد؟

دیکتاتورترین رژیمها درمقابل مردمی که هوشیارند ومطالبه گر تاب تحمل نخواهند داشت. درصورتیکه خلق هوشیارباشند وعدالتخواه هیچ ظلمی پایدارنخواهد بود فالذا درچنین مواردی آنچه که مهم وتأثیرگذاراست خواست رژیم نیست بلکه عزم ،اراده،سازماندهی وهمبستگی مردم است که میتواند نتیجه کاررا تعیین کند.

دررابطه با وضعیت موجودچیزی که مشخص است رژیم تاالان سرسازش ندارد وخود را حق ومردم را ناحق می پندارد وبا تمام توان تلاش میکند که قیام را خاموش کند. برای این منظورباایجادفشارحداکثری میخواهد به نتیجه مطلوب برسد،چهارچشمی عکس العملها را رصد کرده و نتیجه را محاسبه میکند که میزان ونحوه مقاومت مردم میتواند نتیجه محاسبات را تعیین کند.

هرچند تاالان وبا ماهیتی که رژیم دارد احتمال تعامل رژیم باخلق بسیارکم است اما عقل حکم میکند که باید احتمالات مختلف را بصورت طیفی ازخوب تابد مدنظرقرارداد که چگونگی آن احتمالات و حصول نتیجه بستگی به فاکتورهای مختلفی دارد.

برای به سرانجام رسیدن و پیروزی انقلاب مردم ایران که در جریان است، چه اقداماتی لازم است به عمل آید؟

نتیجه انقلاب مردمی که تاامروز باخون دل وبذل جان بدست آمده قابل تقدیروتحسین است. اما به نظرم خلق نیز کارنامه سه ماهه خودرا مورد بازبینی قرارخواهدداد بگونه ای که نقاط مثبت راتقویت کرده ونقاط منفی رااصلاح خواهدنمود.

حفظ وتقویت نقاط سازنده ازجمله گستردگی،همه گیری واستمرارقیام، مدنی ودموکراتیک بودن قیام، پیشاهنگی زنان وجوانان، عدم وابستگی قیام وحفظ خصیصه خودجوش بودن وقائم به ذاتی آن. همبستگی،هم افزایی وسازماندهی قیام. تمرکزوتاکید بیشتربرآزادی،دموکراسی،عدالت اجتماعی ومطالبات مشترک جمعی درقیام وکاربرروی مشارکت طبقه متوسط جامعه وتکمیل همه گیری انقلاب.

جلوگیری ازتمرکزمنطقه ای فشارسرکوب برمناطقی خاص ازجمله بلوچستان،کردستان،گیلان ومازندران با مشارکت گسترده مردمی درتمام نقاط ایران. مبارزه همه جانبه بااعدام بطورکلی واعدام انقلابیون بطوراخص بعنوان عملی غیرانسانی وتوجیه ناپذیر،باگسترده ترکردن انقلاب. هوشیاری وصاحبداری ازانقلاب ودستآوردهایش بانقدمستمرعملکردی وشفافیت درمعیار ردوقبول.

آیا شما به عنوان نماینده‌ی حزب پژاک از ابتدای این انقلابی که در ایران به پا شد، پشتیبانی خود را از آن نارضایتی مردم اعلام کرده‌اید؟ مطالبات خلق چیست؟

ما سازمانی مردمی وانقلابی هستیم، برای کسب آزادی،دموکراسی وعدالت اجتماعی مبارزه می کنیم. به خواست واراده خلق احترام می گذاریم وبه نیروی تحول آفرین مردم ایمان داریم.

خلق برعلیه ظلم،ستم،تبعیض ونابرابری، بیعدالتی اجتماعی وجنسیتی، فساد کلان سازماندهی شدە،عدم امنیت وآسایش بپاخواسته است. آزادی،دموکراسی،زندگی شرافتمندانه، کسب نانی که به خون آغشته نیست، احترام به اراده آزاد وامنیت وآسایش می خواهد. خلق می خواهد بااحترام زندگی کند، کسی قیومش نباشد واراده اش سرکوب وپایمال نگردد. خواستارچیزهایی ست که لازمه زیستن انسانی واجتماعی ست. میخواهد به معنای واقعی زندگی کند نه اینکه به هرقیمتی زنده بماند. میخواهد در تمام عرصه های فکری،تصمیم گیری واجرایی زندگی اش مشارکت اراده مند داشته باشد. ازاینروست که ماهمواره گفته ایم که برای رای، اراده ومطالبات مردم با احترام برخورد کرده وپشتیبان خواسته های آنها هستیم.

صحیح‌ترین راهکار شما برای گذار ایران از این مرحله چیست؟

خلق بصورت صریح وروشن فریادمیزند که این طرز زندگی را تحمل نکرده وباافتخاروباتحمل هزینه برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه مبارزه وجانفشانی خواهدکرد. پس بااین وجوداصراربرحفظ وضعیت موجود ویااصلاح ومرمت بعضی مسائل پیش پا افتاده راه به جایی نبرده،راه حل نبوده بلکه مشکل آفرینی، تعمیق مشکلات وحتاایجاد بن بست خواهد بود.

خواسته اصلی وبرحق مردم آزادی،دموکراسی وعدالت اجتماعی ست که بصورت فرمول عملی به نظرم پیشبرد دموکراسی منطقه یی، مدیریت بومی وعدم تمرکزگرایی(لامرکزیت) میتواند بعنوان راحل دراین مرحله مدنظرقرار گیرد. البته این مسئله نیازمند فراهم کردن زمینه لازم جهت اجرایی شدن ،ضمانت اجرایی ومحافظت پس ازاجرا است. این ضمانت بصورت شفاهی، دادن وعده وعید ویا تفاهم وتعامل امنیتی وحتا سیاسی میسرنخواهدشد بلکه نیازمند پشتوانه قانونی ست فالذا تحول بنیادین قانون اساسی ودموکراتیزاسیون آن لازم وضروریست.

دیدگاه ونظرات شما در رابطه با مسئله‌ی کورد در شرق کوردستان و ایران چیست؟ آیا زمان برانگیختن این مسئله فرا رسیده یا اینکه کوردها جهت مقاومت با نظام، باید با موضع‌گیری تمامی خلق‌ها وتفاوت‌مندی‌های ایران یکی گردد؟

رژیمهای حاکم برایران همواره با کردهابصورت امنیتی برخورد کرده و آنها را محروم نگهداشته ومورد ستم قرارداده اند. حاکمیت همواره کوردها را بابرچسبهای نادرست، خودساخته وهدفمند مورد حمله قرارداده است. علیرغم اینکه کوردها ازساکنین اصلی این سرزمین بوده و به درازای تاریخ بامردمانش برادرانه زیسته اند اما حاکمیت همواره باآنهابصورت بیگانه رفتارکرده است. برخوردظالمانه حاکمیت با کوردها تنها مربوط به کوردهای ایران نبوده ونیست بلکه رژیم حاکم یکی ازعوامل اصلی عدم چاره یابی دموکراتیک مسئله کوردها درمنطقه است. همچنانکه ظلم وستم رژیم نسبت به کوردها حکایت دورودرازتلخی دارد، زیستن مسالمت آمیز کوردها بامردمان این مرزوبوم نیزحلاوتی تاریخی دارد.

امروزه مسئله کورد با دیگرخلقهای ایران گره خورده است. دردشان مشترک وبالطبع درمان نیزمشترک است. همبستگی واتحادسازنده خلقها تداوم بخش قیام وتضمین کننده رسیدن به پیروزیست. لذا هراقدامی باهرتوجیهی که این اتحادوهمبستگی را ضعیف کند به انقلاب خلقهای ایران ضربه خواهد زد، درحال حاضرموضعگیری کردها هم اینگونه است. کردها درایرانی دموکراتیک آزادانه خواهندزیست. پس لازمه این آزادی، دموکراتیزه شدن ایران است که آنهم دست دردست خلقهای دیگرمیسرخواهدشد.

شرایط موجود جهت راه‌حل مسئله‌ی کورد در این پروسه‌ی زمانی چیست؟ عملکرد نظام در رابطه با راهکار دموکراتیک جهت مسئله‌ی کورد چگونه است؟

مسئله کورد به مسئله دیگرخلقهای ایران گره خورده است و حل این مسئله نیزبه وضعیت کلی مردم ایران بستگی دارد. شرایط پیش آمده با موج جدیدهوشیاری،مطالبه گری وقیام وانقلاب مردمی وضعیت ویژه ای برای خلقهاایجادنموده است که می تواند دستآوردهایی تاریخی یی به همراه داشته باشد.

امابطورویژه دررابطه باکوردها نه تنها تاالان هیچ نشانه یی ازتغییرمثبت دردیدگاه وعملکرد رژیم نسبت به آنها مشاهده نمی شود بلکه بدترهم شده،ازآنجاکه رژیم کوردها را مسئول وقوع این انقلاب مردمی میداند فشارمضاعفی برآنها واردمیکند بطوریکه منطقه بشدت نظامی- امنیتی ست وبیشترین میزان شهدا درکردستان است. رژیم سعی دارد با سرکوب شدید وکشت وکشتاروبرچسب زدنهای هدفمند به کوردها آنها را دروضعیتی واکنشی وحتا جنگی ناخواسته قراردهد تا بتواند با فرافکنی وجهت دهی مسائل، انقلاب مردمی را به بیراهه کشانده وسرکوب کند.

حملات پی درپی برعلیه اپوزسیون کوردی واقدامات مشترک خصمانه بهمراه ترکیه وعراق علیه کوردها نشان ازراه حل یابی مسئله کردی ندارد بلکه بیش ازپیش به بن بست کشاندن آن است.

کوردها باید چگونه راهکاری را برای ایران ارائه دهند؟

کوردها خواستارحل مسئله خود ودیگرخلقهای ایران بصورت دموکراتیک صلح آمیز هستند، میخواهند درایرانی آزاد ودموکراتیک با حفظ هویت، بااحترام متقابل ، برادرانه درکنارحلقهای دیگر زندگی شرافتمندی داشته باشند.

براین اساس راه حل مسئله خلق کورد در ارتباط با حل مسئله خلقهای ایران است لذا تاکید بر راهکارهای کلی که شامل حال همه مردم میشود راهگشا خواهندبود. به نظرم ایجاد و پیشبرد دموکراسی منطقه ای وسیستم مدیریت بومی دموکراتیک درایران میتواند سازنده باشد. کوردها هم لازم است براین اساس مطالبه و آماده کاری نمایند.

اگر نظام راهکاری را ارائه داد، اولین اقدام یا تغییرات لازم چیست که بستر راهکار به تحریف کشانده نشود؟

به نظرم اولین اقدامات دراین حالت برای نشان دادن حسن نیت وایجاد بستر مناسب برای اقدامات سازنده بعدی عبارتند از پایان دادن به اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی ودستگیرشدگان قیام اخیر، پایان دادن به جو(اتمسفر)شدیدا امنیتی- نظامی، لغوحکومت نظامی یی که اعلام نشده امااجرامیشود وایجاد بستری مناسب جهت ابراز آزادی اراده خلق.

راهکار حل دموکراتیک ومسئه‌ی براندازی نظام دو موضوع متمایز از یکدیگر هستند که هر جبهه‌ای بنابه برنامه و پروژه‌ و کارنامه‌هایشان، استراتژی راهبردی شما برای تمامی خلق‌ها و تفاوت‌مندیهای ایران چیست؟

مابصورت بنیادین به راهکارحل دموکراتیک مسائل معتقدیم وهمواره برراه حل صلح آمیز ودموکراتیک تاکید کرده وآن را در اولویت کاریمان قرار داده ایم. اگردرمقاطعی بنا بر اجبار وعدم ایجاد بسترلازم دموکراتیک وبصورت موردی راهکارهای دیگری رابکاربرده ایم هدف ایجاد زمینه دموکراتیک بوده است. البته لازم بذکراست که تاکید ما بصورت اصولی برراهکاروراه حل دموکراتیک نیز شرایطی دارد ودارای معیارها وموازینی ست ازاینرومورد سوءاستفاده قرارنخواهد گرفت. دراینباره می توان بطورکلی گفت تاکید بر راهکارهای غیردموکراتیک ودراولویت قرار دادن آنها نفعی بحال هیچ کس نخواهند داشت!

Start typing and press Enter to search