عضو مجلس پژاک در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه اظهار نمود:« پیروزی گاره فرصت‌های بسیاری را برای خلق کرد در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای فراهم خواهد ساخت. وجود گریلا در کردستان یعنی، شکست هر برنامه و توطئه‌‌ای برای اشغال‌گری سرزمین مان است. »

آمد شاهو عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان«پژاک» در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه؛ جنگ گاره، قیام مردم شرق کردستان در سوم اسفند  ۱۳۷۷ و کنفرانس مشورتی ک.ن.ک درباره‌ی شرق کردستان را مورد ارزیابی قرار داد.

آمد شاهو ابتدا پیروزی گاره را بر تمام خلق کرد و آزادیخواهان جهان تبریک نمود و گفت: مقاومت و مبارزه‌ی تاریخی گریلاهای آزادی کردستان، پیروزی تاریخی ای را برای خلق کرد رقم زد. مقاومت گریلا در گاره، پلان و برنامه‌ی توطئه‌گران در راستای قتل‌عام خلق کرد را خنثی و دومین قدرت ناتو را با شکستی فجیح بدرقه نمود و خط خیانت در کردستان را ازهم فروپاشید.

وی در ادامه افزود: مقاومت گاره برای خلق کرد و تمام احزاب و جریانات کردی، پیام بسیار آشکاری را در بردارد. اینکه اگر نیروهای کردی متحدانە و در یک راستا به مبارزه بپاخیزند، هر نیرویی که خواستار قتل‌عام خلق کرد را داشته با شکست مواجه خواهد ساخت. وجود فرماندهی مشترک و نیروی نظامی متحد در کردستان هر گونه استعمارگری را از سرزمین مان بیرون می‌راند. همچنین خلق کرد بدون هیچ تکنولوژی و تنها با اتکا بر توان و نیروی ذاتی می‌تواند به خواست‌های برحق خویش دست یابد.

شاهو در رابطه با پیروزی گاره و ایجاد فرصت‌های آن در کردستان گفت: پیروزی گاره فرصت‌های بسیاری را برای خلق کرد در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای فراهم می‌سازد. لازم‌ است بدانیم که هیچ‌ پروژه‌ای در کردستان بدون در نظر گرفتن گریلای کوردستان و افکار و فلسفه‌ی رهبر آپو به انجام نخواهد رسید. همه بدانند که وجود گریلا در کردستان یعنی شکست هر برنامه و توطئه‌‌ای برای اشغال‌گری سرزمین مان است. دیگر برای جهانیان آشکار گشته است که خلق کرد، خلقی تروریست نیست و برای رسیدن به خواست‌ها و مطالبات برحق‌ خویش مبارزه می‌نماید. همچنین این مقاومت و مبارزه‌ی افسانه‌ای گریلا در گاره، استعمارگران کردستان را مجبور می‌نماید که در مورد نگرش اشغالگرایانه و سیاست‌های انکار خلق کرد بازنگری نمایند. البته دیگر خیانت‌کاران نمی‌توانند به صورتی آشکار با استعماگران همکاری نمایند. از همه مهمتر این مرحله می‌تواند به فرصتی طلایی برای بیرون راندن فاشیسم در کردستان و آزادی رهبر آپو مبدل گردد.

وی در ادامه افزود: دیگر نبایستی هیچ یک از نیروهای کرد، خصوصا احزاب شرق کردستان بر مداخلات خارجی برای حل مسئله کرد باور داشته باشند و بە آن متکی گردند. زیرا نقشە و توطئه‌ی استعمار گاره از سوی نیروهای هژمونیک فرا منطقه‌ای و با عاملیت و بازیگری ترکیه انجام پذیرفت و باید واقف گردیم که تنها با اتکا بر خط سوم می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم.

زمان آزادی رهبر آپو فرا رسیده است

عضو مجلس پژاک یاد و خاطره‌ی شهدای راه آزادی، خصوصا شهدای گاره و قیام سوم اسفند ۱۳۷۷ در شرق کردستان را گرامی داشتە و در رابطه با قیام مردم شرق کردستان در این روز گفت: قیام سوم اسفند تغییر و تحول بنیادینی را در سطح و شیوه‌ی مبارزات خلق کرد ایجاد نمود. پشتیبانی و قیام مردم شرق کردستان در سوم اسفند ۱۳۷۷ در خصوص توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو را برملا و از میان برداشت. این قیام و مقاومت تاریخی خلق کرد در شرق کردستان بود که سبب گشت تا حزب پژاک تاسیس و به مدت ۱۶ سال بلند آوازه، ستبر و استوار به مبارزه علیه استعمارگری بپاخیزد.

وی در ادامه گفت: زمان آزادی رهبر آپو فرا رسیده است. دیگر کردستان برای استعمارگران، میدان آرنا نیست. مقاومت و مبارزه گاره اثبات‌گر این موضوع است. با سرمشق قرار دادن مقاومت گاره می‌توان استعمارگری حکومت ایران را درهم شکست. سازماندهی و ارتقا مبارزات و ملحق شدن در نیروهای گریلایی این خصوص را به انجام خواهد رسانید. بدانیم که تنها با مقاومت و روحیه‌ی گاره می‌توان به کردستانی آزاد رسید و استعمارگران را از سرزمین مان بیرون راند.

لازم است تمام نیروها و احزاب شرق کردستانی با مشورت و مشارکتی فعال بر برداشتن گام عملی تاکید نمایند

آمد شاهو در رابطه با کنفرانس مشورتی ک.ن.ک در مورد شرق کردستان گفت: این کنفرانس از اهمیت خاصی برخوارد است. از این طریق می‌توان در شرق کردستان جبهه‌ای متحد در برابر استعمارگری ایجاد نمود. ما بعنوان پژاک برای خاتمه دادن به استعمارگری و رسیدن به مطالبات برحق خلق کرد، بر پروژه‌های خود اصرار می‌ورزیم.

آمد شاهو عضو مجلس پژاک در پایان برنامه‌ی هلی سه در پاسخ به سوال؛ « مقطعی حساس و تاریخی برای خلق کرد در میان است، در این رابطه چه باید کرد؟» گفت: لازم است تمام نیروها و احزاب شرق کردستانی با مشورت و مشارکتی فعال بر برداشتن گام های عملی تاکید نمایند. لازم است تمام نهادهای مدنی در شرق کردستان با مشورت و مشارکتی فعال، مشکلات و معضلات شرق کردستان را حل نمایند. ما نیز بعنوان پژاک در این راستا از خلق خود پشتیبانی خواهیم نمود. محفل‌های سیاسی و روشنفکرانه بایستی محوریت آن در مورد قتل‌عام خلق کرد و پیش‌گیری از آن و بیرون راندن اشغالگران از کردستان باشد. گام‌های عملی خلق‌مان در طی چند سال گذشته نشان می‌دهد، تصمیماتی که از سوی خلق کرد گرفته شده به صورتی عملی به انجام رسیده است. خود مدیریتی می‌تواند به راهکاری برای حل هر گونه مشکل و معضلی مبدل شود. بایستی ۸ مارس و نوروز شکوهمندانه و با سمبل مقاومت و پیروزی گاره جشن گرفته شود.

آمد شاهو: تنها با مقاومت و روحیه‌ی گاره، می‌توان به کردستانی آزاد رسید

عضو مجلس پژاک در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه اظهار نمود:« پیروزی گاره فرصت‌های بسیاری را برای خلق کرد در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای فراهم خواهد ساخت. وجود گریلا در کردستان یعنی، شکست هر برنامه و توطئه‌‌ای برای اشغال‌گری سرزمین مان است. »

آمد شاهو عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان«پژاک» در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه؛ جنگ گاره، قیام مردم شرق کردستان در سوم اسفند  ۱۳۷۷ و کنفرانس مشورتی ک.ن.ک درباره‌ی شرق کردستان را مورد ارزیابی قرار داد.

آمد شاهو ابتدا پیروزی گاره را بر تمام خلق کرد و آزادیخواهان جهان تبریک نمود و گفت: مقاومت و مبارزه‌ی تاریخی گریلاهای آزادی کردستان، پیروزی تاریخی ای را برای خلق کرد رقم زد. مقاومت گریلا در گاره، پلان و برنامه‌ی توطئه‌گران در راستای قتل‌عام خلق کرد را خنثی و دومین قدرت ناتو را با شکستی فجیح بدرقه نمود و خط خیانت در کردستان را ازهم فروپاشید.

وی در ادامه افزود: مقاومت گاره برای خلق کرد و تمام احزاب و جریانات کردی، پیام بسیار آشکاری را در بردارد. اینکه اگر نیروهای کردی متحدانە و در یک راستا به مبارزه بپاخیزند، هر نیرویی که خواستار قتل‌عام خلق کرد را داشته با شکست مواجه خواهد ساخت. وجود فرماندهی مشترک و نیروی نظامی متحد در کردستان هر گونه استعمارگری را از سرزمین مان بیرون می‌راند. همچنین خلق کرد بدون هیچ تکنولوژی و تنها با اتکا بر توان و نیروی ذاتی می‌تواند به خواست‌های برحق خویش دست یابد.

شاهو در رابطه با پیروزی گاره و ایجاد فرصت‌های آن در کردستان گفت: پیروزی گاره فرصت‌های بسیاری را برای خلق کرد در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای فراهم می‌سازد. لازم‌ است بدانیم که هیچ‌ پروژه‌ای در کردستان بدون در نظر گرفتن گریلای کوردستان و افکار و فلسفه‌ی رهبر آپو به انجام نخواهد رسید. همه بدانند که وجود گریلا در کردستان یعنی شکست هر برنامه و توطئه‌‌ای برای اشغال‌گری سرزمین مان است. دیگر برای جهانیان آشکار گشته است که خلق کرد، خلقی تروریست نیست و برای رسیدن به خواست‌ها و مطالبات برحق‌ خویش مبارزه می‌نماید. همچنین این مقاومت و مبارزه‌ی افسانه‌ای گریلا در گاره، استعمارگران کردستان را مجبور می‌نماید که در مورد نگرش اشغالگرایانه و سیاست‌های انکار خلق کرد بازنگری نمایند. البته دیگر خیانت‌کاران نمی‌توانند به صورتی آشکار با استعماگران همکاری نمایند. از همه مهمتر این مرحله می‌تواند به فرصتی طلایی برای بیرون راندن فاشیسم در کردستان و آزادی رهبر آپو مبدل گردد.

وی در ادامه افزود: دیگر نبایستی هیچ یک از نیروهای کرد، خصوصا احزاب شرق کردستان بر مداخلات خارجی برای حل مسئله کرد باور داشته باشند و بە آن متکی گردند. زیرا نقشە و توطئه‌ی استعمار گاره از سوی نیروهای هژمونیک فرا منطقه‌ای و با عاملیت و بازیگری ترکیه انجام پذیرفت و باید واقف گردیم که تنها با اتکا بر خط سوم می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم.

زمان آزادی رهبر آپو فرا رسیده است

عضو مجلس پژاک یاد و خاطره‌ی شهدای راه آزادی، خصوصا شهدای گاره و قیام سوم اسفند ۱۳۷۷ در شرق کردستان را گرامی داشتە و در رابطه با قیام مردم شرق کردستان در این روز گفت: قیام سوم اسفند تغییر و تحول بنیادینی را در سطح و شیوه‌ی مبارزات خلق کرد ایجاد نمود. پشتیبانی و قیام مردم شرق کردستان در سوم اسفند ۱۳۷۷ در خصوص توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو را برملا و از میان برداشت. این قیام و مقاومت تاریخی خلق کرد در شرق کردستان بود که سبب گشت تا حزب پژاک تاسیس و به مدت ۱۶ سال بلند آوازه، ستبر و استوار به مبارزه علیه استعمارگری بپاخیزد.

وی در ادامه گفت: زمان آزادی رهبر آپو فرا رسیده است. دیگر کردستان برای استعمارگران، میدان آرنا نیست. مقاومت و مبارزه گاره اثبات‌گر این موضوع است. با سرمشق قرار دادن مقاومت گاره می‌توان استعمارگری حکومت ایران را درهم شکست. سازماندهی و ارتقا مبارزات و ملحق شدن در نیروهای گریلایی این خصوص را به انجام خواهد رسانید. بدانیم که تنها با مقاومت و روحیه‌ی گاره می‌توان به کردستانی آزاد رسید و استعمارگران را از سرزمین مان بیرون راند.

لازم است تمام نیروها و احزاب شرق کردستانی با مشورت و مشارکتی فعال بر برداشتن گام عملی تاکید نمایند

آمد شاهو در رابطه با کنفرانس مشورتی ک.ن.ک در مورد شرق کردستان گفت: این کنفرانس از اهمیت خاصی برخوارد است. از این طریق می‌توان در شرق کردستان جبهه‌ای متحد در برابر استعمارگری ایجاد نمود. ما بعنوان پژاک برای خاتمه دادن به استعمارگری و رسیدن به مطالبات برحق خلق کرد، بر پروژه‌های خود اصرار می‌ورزیم.

آمد شاهو عضو مجلس پژاک در پایان برنامه‌ی هلی سه در پاسخ به سوال؛ « مقطعی حساس و تاریخی برای خلق کرد در میان است، در این رابطه چه باید کرد؟» گفت: لازم است تمام نیروها و احزاب شرق کردستانی با مشورت و مشارکتی فعال بر برداشتن گام های عملی تاکید نمایند. لازم است تمام نهادهای مدنی در شرق کردستان با مشورت و مشارکتی فعال، مشکلات و معضلات شرق کردستان را حل نمایند. ما نیز بعنوان پژاک در این راستا از خلق خود پشتیبانی خواهیم نمود. محفل‌های سیاسی و روشنفکرانه بایستی محوریت آن در مورد قتل‌عام خلق کرد و پیش‌گیری از آن و بیرون راندن اشغالگران از کردستان باشد. گام‌های عملی خلق‌مان در طی چند سال گذشته نشان می‌دهد، تصمیماتی که از سوی خلق کرد گرفته شده به صورتی عملی به انجام رسیده است. خود مدیریتی می‌تواند به راهکاری برای حل هر گونه مشکل و معضلی مبدل شود. بایستی ۸ مارس و نوروز شکوهمندانه و با سمبل مقاومت و پیروزی گاره جشن گرفته شود.