چرایی و چگونگی نفوذ خیانت میان خلق کورد گذشته ای به درازای تاریخ دارد که چگونه علیه یکدیگر به جنگ پرداخته اند و درجهت منفعت خویش به دشمن خدمت نموده اند. در این زمینه افزود: همیشه میان خلق کورد دو خط خیانت ومقاومت بصورت مداوم تداوم داشته است. خلق کورد بویژه شرق کوردستان همیشه در برابر نظام اشغالگر ایران مبارزه نموده و تسلیمیت را قبول نکرده‌اند و نیز مقامت را پیشه ی راه مبارزاتی خویش قرار داده اند. اما درمقابل نیز بسیاری از کوردها خدمت‌گذار دشمن بوده‌اند و دراین راه هزینه ی بزرگی را بر دوش دیگر خلق کورد گذاشته اند.
همراستا با آن شکست جمهوری مهاباد نیز حاصل سیاستی بود که نیروهای هژمونی و منطقه ای از طریق کورد موجبات فروپاشی جمهوری مهاباد را فراهم آوردند و درصدد بودند شرق کوردستان را بدون پیشاهنگ بگذارند و خود فرمانروایی منطقه را برعهده بگیرند.
در امر واقع، اعمال چنین سیاستهایی خلق کورد را از هویت وماهیت واقعی خود دور می گرداند. از دیگر عوامل و راههایی که نظام ایران، جامعه ی ایران بویژه شرق کوردستان را به خط خیانت سوق می دهد، فقراقتصادی می باشد که نمونه ی بارز آن وضعیت کنونی جامعه ی ایران وشرق کوردستان است که به بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتلا شده است.
در ادامه نیز افزود: خط سوم در خاورمیانه با پیشاهنگی جنبش آپویی نهادینه گشت. خط سوم اتحاد خلقها را پایه و مبنای فعالیت خویش قرار داده و بستر آن را برای تمامی جامعه فراهم ساخته است. به موازات آن بایستی تمامی خلقها در جهت نهادینه سازی هرچه تمامتر خط سوم که همانا نیروی مردمی می باشد، در سرتاسر جامعه نهایت کوشش خود را بکار بگیرند. در ادامه ی سخنان خویش تصریح نمود: هجوم هایی که نیروهای اشغالگر بر جامعه روا می دارند به هدف فروپاشی خط سوم می باشد و همراستا با آن جامعه را بدون پیشاهنگ رها سازند.
دیلان جودی افزود: خط سوم آزادی زن را پایه و اساس فعالیت خویش قرار داده و به همین مبنا زنان در این راه مبارزه و مقاومت خویش را پیشبرد می هند.
در واقع همبستگی خلقها هویت و ماهیت خلقها می باشد. از همین جهت زنان توانایی جهت دهی و پیشبرد همبستگی خلقها را دارا بوده و در نهادینه کردن آن نقش پیشاهنگی را بر دوش دارند و افزون براین منفعت خلق را مبنا قرار می دهند.
در پایان نیز افزود: که جامعه در مبارزه ای سخت قرار گرفته است، در واقع جنگ برسر هویت است. به موازات آن باید تمامی جامعه بویژه جامعه ی زنان در این راه تمامی کوشش خود را بکار بگیرند و صیانت لازم را به عمل آورند.
24/7/2019