مجلەی آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان/پژاک شمارەی ١٥ (دورەی سوم) منتشر شد. در این شمارە موضوعات متعددی بیان گشتەاست. توطئەی بین‌المللی علیە رهبر آپو همچنان ادامە دارد و در ایستار ایشان عموم خلق کورد و خلق‌های آزادیخواه مورد یورش نظام هژمونیک جهانی قرار گرفتە است. توطئە در واقع برای بە اسارت درآوردن خلق کورد و خلق‌های خاورمیانە در راستای منافع نظام جهانی سرمایەداری از سوی قدرت‌های جهانی برپا گشت و از آن جایی کە ظهور مبارزات جنبش آزادی کوردستان بە پیشاهنگی رهبر آپو نقشەهای نظام جهانی را بر آب ساخت، توطئەگران رهبر آپو را بە اسارت درآوردند تا بتوانند جنبش آزادی کوردستان را بی تاثیر نمایند، اما مقاومت تاریخی رهبرآپو در زندان امرالی این سیاست پلید توطئەگران را نیز خنثی نمود. همچنین موضع رادیکال و فدائی زنان و جوانان کورد در مقابل توطئەی بین‌المللی با کارزار “هیچکس نمی‌تواند خورشید ما را بی‌فروغ گرداند” در خنثی نمودن توطئە سهم بە سزایی داشت کە تا بە امروز ادامە دارد و شهیدان  ویسی تاش و محمد آکار با شعلەور ساختن جان گرامی‌شان بە توطئەگران این پیام قاطع را رساندند کە خلق کورد تا ابد از رهبر خود صیانت بە عمل می‌آورد. در این بارە گفتگویی ویژە با پیمان ویان صورت گرفت. ویان خاطرنشان ساخت کە توطئە علیه رهبر آپو در واقع توطئە علیه زنان است. او در این بارە گفت که رهبر آپو با اهدای پارادایم فلسفی نوین خویش بە خلق‌ کورد و خلق‌های آزادیخواه بزرگترین ضربە را بە توطئەگران وارد ساختند و شعار زیبای “زن زندگی آزادی” چکیدەی این فلسفەی نوین انقلابی می‌باشد که امروزه در شرق کوردستان و ایران الهام‌بخش مبارزات خلق‌های ایران جهت برساخت حیاتی آزاد است. همچنین چند مقالە و یادداشت دیگر از مجلەی آلترناتیو بە این موضوع پرداختە است.

در برابر توطئەی بین‌المللی فوریە ١٩٩٩ علیە رهبر آپو تمامی خلق کورد بەپاخاست، کە در این میان قیام ٣ اسفند خلق کورد در شرق کوردستان و ایران بسیار باشکوه بود و تمامی توطئەگران از موضع و صیانت خلق کورد در این بخش از کوردستان شُکه شدند. قیام ٣ اسفند با پیوستن هزاران زن و جوان بە صفوف گریلای آپوئی تکمیل گشت که موجب تاسیس حزب حیات آزاد کوردستان در سال ٢٠٠٤ شد. در یک مقالە بە صورت ویژە و تاریخی قیام تاریخی ٣ اسفند بررسی گشتە و تاثیرات این قیام بر جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” ارزیابی گشتە است.

بسیاری از خلق‌های تحت ستم و بە ویژە خلق‌مان در کوردستان با مسئلەی انقراض زبان مادری روبەرو است که بخشی از سیاست‌های آسیمیلاسیون دولت‌های فاشیست و اشغالگر سرزمین کوردستان می‌باشد، در این بین علی‌رغم ضربات جبران ناپذیری کە بر پیکر زبان کوردی وارد شدە است،  خلق کورد بە پیشاهنگی جنبش آزادی کوردستان درصدد صیانت از زبان مادری خویش بە مبارزە برخاستەاست. بە مناسبت روز زبان مادری و مسئلەی زبان در کوردستان طی مقالەای بە این مسئلە مهم و رهیافت صحیح صیانت از زبان مادری پرداختە شدە است.

همچنین زمین‌لرزەی دردناک اخیر کە در شرق، شمال و غرب کوردستان رخ داد از لحاظ سیاسی ارزیابی گشتەاست، پژاک، کودار و یگان‌های مدافع شرق کوردستان در این چارچوب ضمن ابراز همدردی تاکید کردند کە بر خلق میهن‌دوستمان وظیفه است تا جهت التیام بخشیدن بر دردهای آسیب‌دیدگان زمین‌لرزەی اخیر همکاری‌های لازم را بە عمل آورند.

انقلاب بهمن سال ٥٧ بە صورت تاریخی و از رویکرد نیروهای مدرنیتەی دمکراتیک ارزیابی گشتەاست. در بخش های دیگر مجلە متونی ادبی  و  همچنین دیدگاه ٢تن از گریلاهای ی‌ر‌ک دربارەی توطئەی بین‌المللی علیە رهبر آپو در مجلە جای گرفتەاست. در صفحات آخر مجلە، کتاب “اسلام و میهن‌دوستی” نوشتەی رهبرآپو معرفی گشتە است. مجلەی آلترناتیو این شمارە را بە شهیدان همیشە جاویدان ویان سوران و دیار خوی تقدیم می‌کند.

جهت دریافت فایل مجلە اینجا را کلیک کنید.