نوژیان آمد روژهلات

بریتان(گلناز کاراتاش) با هویت خود و مبارزه خود در برابر سیاست بی اخلاقانه دولت فاشیست ترک و سیاست خائنین کورد، تاریخ را با اسم و ایستار خود بر دل وفکر خلق کورد و زن کورد حک کرد. بریتان چون فرمانده یگانی از زنان کورد جنیش آزادیخواهی در برابر استعمارگران و جهالت کوردهای نوکر، به تقاضای روح زمان، موضع آپویی را به دوست و دشمن شناساند.بریتان و رفقایش در مقابل تهاجم سربازان فاشیست تورک و پیشمرگ های خائن بارزانی در روز 25 اکتبر سال 1992 در منطقه خواکورک مقاوم با حماسه ای تاریخی به درجه شهادت رسیدند.یاد آنان و تمام شهدای راه آزادی باشد که در دل، روح و فکر جوانان کورد وسایر آزادیحواهان جهان بماند و در برابر جهالت و خط خیانت مبارزه را به سطحی والا برسانیم.
به اندازه ای که انسان حیات و زندگی رفیق بریتان را در مبارزه مورد مطالعه قرار می دهد، حق است شخصیت وی را به دیگران بشناسانیم. در یک جمله میتوان گفت، رفیقی بود که چرایی بودن خود را درک کرده بود؛ چون سقراط می گوید:«خودشناسی، مبدأ سایر شناخت هاست». درپندار، گفتار و کردار رفیق بریتان می توان این حقیقت را به واضح دید.در ابعاد سیاسی،اجتماعی وعلوم دفاعی صاحب شخصیتی پرسشگر و جستجوگر بود. با سخن رهبر آپو که می گوید:«کجا گم کردی، آنجا به دنبالش بگرد». رفیق بریتان چون دختری کورد به دنبال تاریخ بودن خود رهسپار می شود. رفیق بریتان در ادوار جوانی خود در سال1990، با شناخت جوانان آپویی در خود انقلابی را رقم می زند. در دانشگاه استانبول با نگاهی پرسشگرانه سیستم را مطالعه و در خود حرص و کینی را مقابل این سیستم آفرید. با ناسازگاری های سیستم اشغالگر و فراست ناعادلانه ذهنیت نژادپرست و جنسیت گرا رو در رو گشته و در مقابل چنین ناسازگاری ها و اختلافاتی در تلاش برای مبارزه و عصیانگری، بزرگ می شود.
همچون که می دانیم با پیمان لوزان، در کوردستان و از سال 1925 به بعد از طرف اقتدارهای هژمونیک، سیاست خفقان، انکار و امحا کوردها شروع گشته بود، عصیان پیشاهنگان خلق کورد در برابر اشغالگری وغارتگری دشمنان خلق کورد در آن اعصار سر برمی آورد. در هر چهار بخش کوردستان در برابر دیدگان جهانیان اعتاراضاتی برپا شد و خلق کورد خواستار حق طبیعی خود گشت. در آن ادوار ظریفه و علیشیر، بَسی و سید رضا در درسیم فریاد آزادی و خط سر فرود نیاوردن و تسلیم نشدن را در پی خود به میراث گذاشتند. به پیشاهنگی بَسی صدها زن درسیمی برای آنکه بدست سربازان ترک گرفتار نشوند دست در دست هم گره کرده و خود را از صخره ها به رود مونزور می اندازند. رفیق بریتان در بهار جوانی خود در پی ره ظریفه و بَسی ها ، با اسم بریوان(بنفش آگال) و سارا (سکینه جانسز)ها آشنا گشته، و چون زنی از دیار درسیم دنباله رو فرهنگ عصیانگری زنان درسیمی و آپویی را اساس گرفته و به درک بهای زبان ،فرهنگ و هویت تاریخی خود می رسد.
در سالهای 1990 پ.ک.ک در کوردستان و سایر جهان با مبارزات گریلایی برای دفاع از بودن خلق کورد ARGK (چون HPG YJA-Starو YRK-HPJو… ) عشق به مبارزه را در دل دختران و پسران کورد آفرید.مبارزات گریلایی عگیدها در کوه و دشت با نیروی مقاومت مظلوم،کمال وساراها در زندان آمد، ترس دشمن را در دل و فکر جوانان خلق کورد برچید. از هر طرف وطن و خارج از وطن جوانان دسته دسته به صفوف گریلا می پیوندند.در آن ادوار رهبر آپو در تحلیلات خود در خصوص میهن دوستی راستین ،پیشاهنگی و فرماندهی زن کورد مباحثی تاریخی را آفرید. درمیان صفوف گریلا صدها جوان و زن کورد درجنگ جای گرفته و به مرتبه شهادت رسیده اند. برای استقلال و اراده مند گشتن زن، تلاشی بی همتا و مبارزاتی درون سازمانی نیز در برابر خط فرماندهی منحرف گشته صورت گرفته. با نیروی برگرفته از رهبر آپو، فرماندهی یگان های زن علیه ذهنیت کهنه پرست که در مشارکت زن بی اعتماد است، مبارزات جنسیتی را در هر جبهه و هر مکانی اداره می کنند.
مبارزات گریلایی با شخصیت های آزاد تحقق می یابد. شخصی که خود را نشناخته و نسبت به اشخاص دارای فکر و باوری عمیق به آزادی نباشد،نمیتواند در مقابل دشمن مبارزه کند. با شعاری که از طرف رهبر آپو مشخص شده:«آزادی زن کورد،آزادی کوردستان است». رفیق بریتان چون جستوجوگری جوان، امنیت و آرامی خود را در دشت (یعنی در داخل سیستم دشمن) نمی بیند و برای آنکه در چنگال دشمن گرفتار نگردد، چون بسیاری از رفقایش از دانشگاه استانبول به سوی کوهستان آزاد و صفوف گریلا رهسپار می شود. حیات گریلایی برای رفیق بریتان عشقیست بزرگ و جاودانه. با جمله ای از رهبر آپو که میگوید:«حقیقت عشق است وعشق حیات آزاد» رفیق بریتان چون مبارز و فرماندهی زن بربلندای چنین ره حقیقتی پرواز می کند. در خصوص عشق به حیات آزاد حقیقی صاحب فهم و ادراکی اساسی می باشد. سرچشمه چنین ادراک وحقیقتی از عشق راستین را از تحلیلات رهبر آپو در خصوص زن و حیات آزاد می گیرد. عشق شخصیت های راستین با آزادی جامعه درهم آمیخته. در مدتی بسیار کوتاه از هر بعد، با عشقی بزرگ حیات گریلایی را به آغوش گرفته و بر طرز راستین و در خور شخصیت آپویی در مبارزه اصرار می ورزد. نیروی جوهری خود را به خدمت حیات کومینال در آورده و در دل هر رفیقی جای می گیرد.
در گفتار و نوشتار رفیق بریتان در برابر دشمن با حرص و کین هر وقت هوش و دل خود را برای پیروزی بکار می بندد. در معیار انقلابی چون فرمانداری زن با حساسیت حرکت نموده. در فاصله دو ماه عهده دار وظیفه گشته و خود را برای جبهه جنگ آماده می کند. بر مبنای معیار آزادی زن، آزادی میهن است؛ در ارتش گریلا چون زنی با پرسپکتیو رهبر آپو خود را در میدان جنگ از نو می آفریند. از تحلیلات رهبر آپو به اندازه ای متأثر شده که در گزارش خود ازخواست خود برای نوشتن رومانی در خصوص رهبر آپو می نویسد. دست یافتن به سطحی از نترسی و سطحی از زیبایی هدف و آرمان، ایستار رفیق بریتان را مشخص می کند. در مبارزه ادبیات و فرهنگ انقلابی را در خود پدید آورد و بر این اساس هر لحظه از زندگی را با اثری از صدا و تصوبر خود پر می کند. در نظرات و حرکات رفیق بریتان موضوعی که از همه بیشتر جلب توجه می کند چیست؟ در میان نوشته ها و اهداف او حقیقت دوست داشتن راستین و عشق راستین از میان مبارزه پیروز گشته می گذرد. راه عشق راستین از میان مبارزه ای راستین و میهنی آزاد می گذرد. و چون هدفی برای خود معین می کند.با شعار خود در آن زمان که می گوید:«انسان مبارزه می کند، آزاد می گردد؛ آزاد می گردد، زیبا می شود؛زیبا می شود، دوست داشته می شود.» حقیقت جستجو و خیال خود را معنا می بخشد.
اتفاق نیروهای همکار با رژیم فاشیست ترک تخم خیانت را بر روی این خاک در سال های 1991-92 بر بدیل خون جوانان آزاده پ.ک.ک به دست پ.د.ک کاشتند. همکاری پ.د.ک با سازمان های استخباراتی تورک و خیانت امروز نیر بر اساس همین پیمان1992 می باشد.پ.د.ک برای خفاظت از نیمچه دولت هولیر(خانواده بارزانی)، با دولت ترکیه بر اساس پیمان هجوم و مبارزه علیه پ.ک.ک سازش کرده؛ خانواده بارزانی که در خصوص تصفیه و نابود کردن جنبش کوردی صاحب تجربه بوده، با دشمنان خلق کورد وارد همکاری و خیانتی شوم می گردد. همچون تصفیه احزاب شرق کوردستان (نمایندگان کومله و حدکا) با همان طرز و شیوه خواستند در سال 1992 پ.ک.ک را نیز با همکاری ترکیه از میان بردارند. برای اولین بار 50 جنگنده بر خاک جنوب کوردستان هجوم آوردند. و آن نیز با اجازه رئسای حکومت اقلیم (پ.د.ک و ی.ن.ک) اتفاق افتاد. متن این پیمان نیز در بایگانی رژیم فاشیست ترک و حکومت اقلیم موجود می باشد. بر اساس این پیمان ترکیه با نیروهای ناتو اپراسیونی را در سراسر زاگروس، حفتانین و خواکورک شروع می کند و جنگی شدید اتفاق می افتد. در نتیجه این جنگ ده ها گریلای آزادی به مرتبه شهادت رسیدند و دشمن و نوکرانش نیز ضربات مهلکی خوردند.
در این اوضاع رفیق ما بریتان در اولین سال فرماندهی خود نیز از هر طرف با خون گرمی و جوش و خروش خود در تکاپو بود.بعد از مدتی کوتاه در چالاکی علیه پایگاه روباروک جای گرفته و این چالاکی با پیروزی به انجام می رسد و جوش و خروشی عظیم را می آفریند. اصرار ورزیدن زن مبارز در ادوار حساس میدان جنگ مهر خود را بر تاریخ حرکت زن زده.رفیق بریتان نیز در این خصوص صاحب ایستار و ادعایی بزرگ بود.
قرارگاه جنوب(عثمان خائن)، در مقابل اپراسیون ترکیه و حملات پیشمرگ های جنوب، سر خود قرار گرفته که رفقا از میدان مبارزه عقب نشینی کنند. ولی رفیق بریتان در مقابل چنین فراستی و تصمیمی موضع گرفته و عقب نشینی نمی کند.با رفقای خود مبارزه ای تاریخی را بر روی کوه ها و صخره های خواکورک در مقابل پیشمرگ ها انجام می دهند. پیشمرگ ها به هدف تسلیم گرفتن دورتا دور اورا گرفته و او را به منظور تسلیم شدن صدا می زنند. اما رفیق بریتان با فکر و اراده ی خط زن آزاد چون زنی
پیشاهنگ وعصیانگر با تمام قوا مقاومت نموده و سرانجام برای آنکه دست های کثیف خیانت به بدن او نرسند، سلاح خود را شکسته و چون بَسی در ارتفاعات مونزور، خود را از صخره ها به پایین می اندازد. و چون دنباله رو بَسی و ظریفه ها با قهرمانی زندگی خود را به پایان می برد و برای زنان کورد تبدیل به سمبل و نشانیِ مبارزه و خط مقاومت می شود. در برابر خط خیانت موضع درست چیست؟ را به تمام رفقا نشان داده و هر کس را به خط راستین و مبارزه شرف دعوت می کند. چون زنی کورد خط میهن دوستی راستین و مبارزه راستین را در شخصیت خود نشان نسل های بعد از خود می دهد.
از این موضع رفیق بریتان باید انسان این نتیجه را بگیرد که خط آزادی با خط خیانت از تاریخ تا به امروز از هم جدا بوده. روح آزاد هیچ وقت با خط خیانت سر سازش نداشته و ندارد و نخواهد داشت. بر همین مبنا رهبر آپو ارتش زنان را بر خط قهرمانی زنانی چون بریتان ها در پ.ک.ک موضوعیت می بخشد. رهبر آپو می گوید:«در نقطه مقابل ارتش سیستم های جهانی، به ارتش درآمدن زن را آفریدن». بر رنج، زحمات و خون ده ها شهید و مبارز راه خط زن آزاد، ارتش زن ایجاد گشت.
بله رفیق بریتان با عهد انتقام کرفتن بَسی، ظریفه،سارا و بنفش ها به صفوف گریلا پیوست و در عقب این راه فرهنگ مقاومت و دفاع راستین را با عَلَم آزادی رنگی نو به میهنمان بخشید. این پرچم آزادی در هر چهار بخش کوردستان، چون ستاره صبح دم در آسمان مغز و دل هر جوان کورد می درخشد. از هر زمان و دورانی برفکر و اعتقاد به دفاع از زن و زندگی آزاد، پرچم پیروزی با پیشاهنگی رفقا زیلان، سما، ویان، شیلان و شیرین برافراشته است. برای حیاتی آزاد زیستن در میهنمان هر رفیقی درخت آزادی را با خون خود آب داد. از آن پس این رفقا چون رهروان حقیقت برای ما قیله آزادی گشتند.
بر این خط مبارزه با فکر و اعتقاد به حیات آزاد، امروزه نیز با پارادایم رهبر آپو به کنفدرالیسم دموکراتیک رسیده ایم. در هر چهاربخش و خارج از میهن هزارها سازمان خلق اراده آزاد سازماندهی شده و ملیون ها انسان با فرهنگ ملت دموکراتیک آموزش می بینند. رفیق بریتان امروز نیز در دل و فکر هر جوان YJAStar ،HPJ و YPJو سازمان های ملت دموکراتیک جای دارد.
پرچم رفیق بریتان امروز در دست فرماندهان و مبارزان آزادی در حفتانین، آواشین،زاپ و خواکورک با فکر و اعتقاد به فلسفه آزادی رهبر آپو در مقابل ناتو و نوکرانش را برای نبرد به میدان فرا میخواند.
راه پیروزی دیر یا زود متعلق به رهروان رفیق بریتان است
شکست همیشه نسیب خیانتکاران باد
دوران دوران آزادی رهبر آپوست
منبع: مجلە ژیلمو شمارە 19