شمارەی ٢٧ مجلەی آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) منتشر شد.

خلق کورد و همەی آزادیخواهان در همەی جهان درپانزدهم  فوریەی امسال فعالیت‌های‌شان را در راستای آزادی فیزیکی رهبر آپو و حل مسئلەی کورد گسترش دادند. در شمال، روژاوا و جنوب کوردستان، در اروپا و بسیاری جاهای دیگر هزاران هزار نفر راهپیمایی آزادی را باشکوه اجرا کردند و بە گوش همگان رساندند کە نە تنها برای آزادی فیزیکی رهبر آپو و حل مسئلەی کورد، بلکە برای گذر از سیستم بحران‌زای مدرنیتەی سرمایەداری باید بە این کارزار پیوست، یکی از زنان آکادمیسین‌ ایتالیایی بە نام النورا دی ماجو بسیار شفاف در این بارە گفت کە برای برساخت جهانی بە دور از بحران‌ها در آیندە، پارادایم و افکار رهبر آپو باید در منابع درسی و آموزشی مدارس جای بگیرد. در شرق کوردستان علی رغم فشارها، سرکوب‌ها و اعدام‌های رژیم اشغالگر ایران، برخی کمیتەها در ارومیە، مهاباد و سنە و برخی جاهای دیگر فعالیت‌هایی بە مناسبت بیست و پنجمین ١٥ فوریە (روز سیاه) بە عمل آوردند و از رهبر آپو صیانت بە عمل آوردند. زندانیان پروندەی پ‌ک‌ک و پاژک در زندان‌های ترکیە کماکان اعتصاب غذای گروهی را تداوم می‌دهند و مادران صلح نیز با اعتراضات خود فرزندانشان را پشتیبانی می‌کنند  و از رهبر آپو صیانت بە عمل می‌آورند.

پژاک بە درستی انتخابات ١١ اسفند را بایکوت کرد و این بایکوت را همچون فعالیتی جهت تداوم انقلاب زن زندگی آزادی عنوان کرد، خلق کورد نیز از فراخوان پژاک پشتیبانی کرد و بە مانند همیشە موضع مبارز و انقلابی خویش را بە رژیم اشغالگر ایران گوشزد کرد، انتخابات فرمایشی رژیم اشغالگر ایران با یک “نه”بزرگ جمعی از سوی خلق کورد و دیگر خلق‌های ایران روبەرو شد و این نیز بر بحران عدم مشروعیت ایدئولوژیکی رژیم انباشتە شد، و مانند همیشە مسئولان رژیم اشغالگر ایران همچون همفکر خود گوبلز بە دروغپردازی دربارەی حمایت مردمی و ارائەی آمارهای جعلی بە صورتی بسیار حوصلەسربرانە ادامە می‌دهند. اکنون بعد از انتخابات زنان و جوانان کورد و دیگر خلق‌های دیگر ایران باید ابتکار عمل را بە کار برند و سیاست دموکراتیک را بە کار برند، این امر نیز می‌تواند بخشی از کارزار آزادی فیزیکی رهبر آپو و حل مسئلەی کورد باشد، بە صورتی کە زنان و جوانان با خودآموزی و خودسازماندهی بیشتر بر مبنای ایجاد نهادهای دموکراتیک، حفاظت از محیط زیست، خواندن کتاب‌های رهبر آپو و تعمق و تامل بیشتر در خط آزادی زن، مبارزە را گسترش دهند. در این ماه می‌توان درختکاری را بە صورت فعالیتی مدنی در همە جای شرق کوردستان و ایران گسترش داد.

در آستانەی رسیدن بە ٨ مارس، ضمن تبریک این روز بە همەی زنان کورد، ایرانی و جهان بر همەی زنان و جوانان کورد و ایرانی است کە این روز را بە باشکوه‌ترین نحو و در فعالیت‌های مدنی گوناگون برپا کنند، این روز این پتانسیل را دارد کە نیروی انقلاب زن زندگی آزادی را بە صورتی چشمگیر افزایش دهد، پس ٨ مارس امسال را بە نیرویی جهت مقابلە با ذهنیت مردسالار و ضدزن رژیم اشغالگر ایران مبدل سازیم.

در روزهای اخیر جامعەی جوانان شرق کوردستان (KCR) از شهادت رفیق تولهلدان قندیل خبر داد کە در ٢٦ شهریور ١٤٠٢ در پی حملات پهپادهای رژیم اشغالگر ترکیە بە شهادت رسید، از این سوی این شمارە از مجلەی آلترناتیو را بە روح مبارز و رادیکال شهید تولهلدان قندیل تقدیم می‌کنیم و با تداوم و گسترش مبارزاتمان علیە همەی اشغالگران، آرزوی آزادی کوردستان کە آرزوی شهید تولهلدان بود را جامەی عمل می‌پوشانیم.