شمارەی هفدهم مجلەی آلترناتیو (دورەی سوم) ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) منتشر گردید.

در ماهی کە گذشت ١٥ فروردین مصادف بود با زادروز رهبر خلق‌های آزادیخواه رهبر آپو و سالروز تاسیس حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)، پس ١٥ فروردین را بار دیگر بر رهبر آپو، خلق کورد و خلق‌های آزادیخواه تبریک می‌گوئیم.

شعار”ژن ژیان ئازادی” بیشتر از ۷ ماه است که پایه‌های نظام را به لرزه در آورده و دستاوردهای تاریخی و نایابی را برای آحاد جامعه بخصوص زنان به ارمغان آورده است. این انقلاب در بطن جامعه ریشه دوانده و به انقلابی اجتماعی مبدل گردیده که سرکوب و تضعیف آن امری ناممکن است. چون انقلابی که به پیشگامی زنان و جوانان برپا گردیده و شعله‌هایش با فلسفه‌ی “ژن ژیان ئازادی” مزین گردیده پیروزی آن حتمی است.  بدین دلیل نیروهای سرکوبگر ایران برای کنترل و فروپاشی این انقلاب از هرگونه ترفندی استفاده نموده و در صدد خاتمه دادن به انقلابی هستند که ریشه در بطن جامعه دارد. غافل از آنکه سرچشمه‌ی این انقلاب، انقلاب روژئاوا و فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو می‌باشد که در هر گوشه و کناری از کوردستان در حال برپایی انقلابی است که جهان کاپیتالیستی را به لرزه در آورده است. برای همین ترس و دلهره‌ی مسئولان نظام از ترویج و اشاعه‌ی این انقلاب آنچنان در حال افزایش است که از هیچگونه سیاستی علیه زنان و جوانان دریغ نورزیده است. بخصوص مسومیت‌نمودن دختران دانش‌آموز بخشی از همان لایحه‌ی انکار و امحاء برخاستە از ذهنیت مردسالاری موجود در نظام است که علیه زنان در حال افزایش است. اما در مقابل نیروهای انقلابی خلق هرگز تسلیم چنین واقعیتی نخواهند گردید. چون این انقلاب با خون شهدا در آمیخته است.

در این شمارە از مجلەی آلترناتیو از زوایای گوناگونی بە انقلاب “زن زندگی آزادی” پرداختە شدە است، بە ویژە اینکە در حالی کە زنان، خلق‌ها و نیروهای دمکراتیک انقلاب را بە پیش می‌برند، اما از سوی دیگر حکومت اشغالگر ایران و نیروهای وابستە بە سرمایەداری جهانی همچون ضدانقلاب در مقابل صفوف انقلاب صف بستەاند، هم حکومت و هم نیروهای وابستە با ذهنیت اقتدارگرایی، مردسالاری و دولتگرایی وخواهان بە بیراهە بردن انقلاب “زن زندگی آزادی” هستند، اما اینان غافل از این هستند کە اینبار زنان و جوانان انقلابی شرق کوردستان و ایران با هوشیاری از انقلاب خود صیانت بە عمل می‌آورند. با توجە بە اینکە بهار فصل نو شدن طبیعت است و محیط زیست خود را بەروز می‌کند در مورد محیط زیست نیز مقالاتی در این شمارە از مجلە گنجاندە شدە است. ماه گولان (مه یا اردیبهشت) در میان خلق کورد بە عنوان ماه شهیدان شناختە می‌شود و در این ماه جنبش آزادی خواهی کوردستان شهدای گرانقدری از جملە شهدای زندان اوین شهیدان فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی و علی حیدریان، شهدای انتشارات پژاک و کاروانی شکوهمند، در راه آزادی و دمکراسی جان عزیزشان را فداکارانە نثار کردەاند.

همچنین در این شمارە از مجلە مقالاتی در مورد انتخابات پیشرو در شمال کوردستان و ترکیە، روابط خارجی ایران، نقش روشنفکران و مقولاتی دیگر گنجاندە شدە است.

هیات تحریریەی مجلەی آلترناتیو این شمارە از مجلەی آلترناتیو را بە همەی شهیدان جنبش آپوئی در ماه گولان تقدیم می‌نماید.

برای دریافت مجلە بر روی اینجا کلیک کنید