شماره‌ی  16 دوره‌ی  سوم  نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید.

با توجە بە اینکە روز هشت مارس را پشت سر گذاشتیم، نوروز و ٤ نیسان (١٧ فروردین) را در پیش رو داریم. این در حالی است که در شرق کوردستان و ایران انقلاب “زن زندگی آزادی” بە پیشاهنگی زنان و جوانان همچنان نیرومند است و علی رغم تمامی سرکوب‌های رژیم اشغالگر باز هم خلق‌های ایران از مبارزە دست برنداشتەاند و در راه دمکراسی و آزادی جامعە مصمم هستند. جنگ ویژەی رژیم اشغالگر اینبار دانش‌آموزان دختر ایرانی را هدف خود قرار داد، چرا که فاشیست‌ها نیک درک کردەاند که پیشاهنگ این انقلاب زنان جوان هستند و رژیم می‌خواهد با مسموم کردن دانش‌آموزان دختر، آنها را از ادامەی اعتراضات انقلابی وادارد، اما در روزهای منتهی بە آخر سال در شهرهای شرق کوردستان و ایران بار دیگر شاهد فریاد آزادیخواهانەی خلق‌های ایران بە ویژە زنان جوان بودیم، در بسیاری از شهرها نیز با فعالیت‌های ابتکاری روز هشتم مارس را شعلەوتر از هر زمانی برگذار کردند تا نشان دهند کە خلق‌های ایران تا بە پیروزی انقلاب “زن زندگی آزادی” بە اعتراضات مبتکرانەی خویش ادامە می‌دهند.

در این شماره، ریاست مشترک پژاک زیلان وژین به مناسبت فرا رسیدن نوروز 2723 کوردی با پیامی مبنی بر “هر کسی بایستی آتش نوروز را برافروزد” در راستای تداوم انقلاب “زن‌ زندگی‌آزادی” تاکید کرد و شهیدان انقلاب را کە در راه آزادی و برابری جامعه جان خویش را فدا نمودند گرامی داشت و اشارە کرد کە نوروز امسال را  با شعار “نوروز مقاومت است و مقاومت زندگیست” برگذار می‌کنیم. برخی از مقالات بە تحلیل ٤ نیسان (١٧ فروردین) پرداختەاند کە سالروز میلاد رهبر خلق‌های آزادیخواه رهبر آپو  و سالروز تاسیس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) می‌باشد. همچنین خود نوروز در سطوح فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در مقالاتی دیگر ارزیابی شدە است که اهمیت نوروز در کوردستان را مورد توجە قرار دادەاند. در این شمارە همچنین برای اولین بار یکی از مقالات کلیدی شهید قاسم انگین گنجاندە شدە است کە در این مقالە حکومت اشغالگر ایران و جنگ ویژەی این رژیم فاشیست بە صورتی دقیق بە نگارش درآمدە است. همچنین چند مطلب دیگر در این شمارە گنجاندە شدەاند. مطالب بە زبان‌های کوردی و فارسی نوشتە شدەاند. در آخر همچون تحریریە مجلەی آلترناتیو نوروز خلق کورد و خلق‌های ایران را تبریک می‌گوئیم.

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی  16 دوره‌ی سوم لطفا کلیک نمائید.