خوانندگان محترم نشریه‌ی آلترناتیو، شماره ی هفتم از دوره ی سوم منتشر شد. بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش شـهیدان در جنبـش آپویـی در ایـن شماره بیشـتر بـر روی ایـن موضـوع متمرکـز شـده وهمچنین روزجهانی کارگر و نیز تحـولات سیاسـی و اجتماعـی اخیـر در ایـران و کوردسـتان را مـورد واکاوی قـرار دادیم.

خوانندگان گرامی جهت دریافت این شماره از نشریه اینجا را کلیک نمایید.