موج دستگيرى وبازداشت شهروندان كورد فعالان مدنى و محيط زيست در دو ماه اخير تا كنون به بيش از يكصد و پنجاه نفر رسيده اعدام و ارعاب در ميان خلقهاى ايران بويژه كوردستان و بلوچستان در سكون و سكوت دوران كرونا شدت گرفته . رژيم اسلامى ايران هرگاه در صدد انتقام و زهر چشم از مبارزات و مقاومت عليه نظام مرتجعش برآمده ، كوركورانه و با وقاحت و وحشيگرى تمام ، كوردها و ديگر خلقها را مورد هجوم و قتل عام قرار داده  ، در كارنامه چهل و دو ساله رژيم اسلامى ايران جز اعدام و شكنجه ، زندان و سنگسار ، خفقان و فقر  ، اعتياد ، بيكارى و فساد چه گُلى بر سر مردم زده ، از ابتداى روى كار آمدن جمهورى اسلامى با رفراندوم غير دموكراتيك و كذاييشان ، در كوردستان مردم كورد يكصدا به جمهورى اسلامى نه گفتند و رفراندوم را تحريم و بايكوت كردند .

در طى همه اين سالها تحميل اين نظام خرافى و جاهل در منطقه ، هيچگاه رژيم كهنه پرست و تا دندان مسلحشان تا به امروز در كوردستان مشروعيت پيدا نكردند !حكومت ايران با تهديد محو كردن اسرائيل از روى زمين و ماليخولياى گسترش تشيع در سراسر جهان ! دستيابى به بمب هسته اى و سلطه بر منطقه ميلياردها دلار را در پروسه ساخت سايتهاى هسته اى و موشكى ، مطالعات و پژوهش ، حفارى تونلهاى تاسيسات اتمى و تحريمهاى نامحدود در اين سالها و خسارات ناشى از اين پروژه بى فرجام كه هزاران ميليارد از ثروت ايران را بلعیدە ، نه تنها خاورميانه را ناامن كرده بلكه با اين هزينه هاى افسانه اى ميتوانستند به جاى استراتژى نابودى اسراييل بیابان و كویر ایران را آباد كند ، اينان در اين چهل و دوسال با بى برنامگى و بى دانشى جنگل و طبيعت را خراب كردند ، چرخه طبيعى هزاران ساله آب را خشكاندند ، علم و معرفت را دفن كردند تا براى موسسه دعاى حوادث و خرافه بودجه ايجاد كنند ، داد و صداقت را در دادگاههاى انقلاب سر بر دار كردند ، و دزدان و اختلاسگران را فرارى و يا منزلتى رفيعتر دادند . زنان را در رفتن بى مجوز مرد منع كردند و در چادر و چارديوارى چپاندند ، اينها سفير صلح و ديپلماسى نيستند اينان سفراى مرگند ، قاسملو ، شرفكندى ، فرخزاد و صدها ترور وحشيانه از حركات و بركات همين سفارتخانه هاست ، اينگونه مراكز كانون طرح ترور و جاسوسى است !

هيولاى جمهورى اسلامى و معلم به حق داعش عُمرش را به تشديد اپيدمى كرونا ، شليك به هواپيما و ايجاد بحران و تشنج منطقه اى بسته است ، و تلاش دارد تا حاكميت منفورش را چند صباحى طولانيتر كند ، اما اين ظلم و ستم به پايان خود نزديك شده ، براى همين به دست و پا زدنهاى قبل از غرق شدن ، به بازداشتهاى كوركورانه پرداخته ، آنچه بر ما و رژيم روشن است ؛ نه حاكميت ميتواند به شيوه گذشته سركوب كند ! و نه خلقهاى ايران اين ديكتاتورى را برميتابند.

زنده باد مبارزه و همبستگى خلقهاى ايران

 

پارتى ژيانى ئازادی كوردستان (پژاك) فرانكفورت

25/2/2021