توطئه بین المللی 15 فوریه 1999 علیه رهبر ملت کورد، رهبر اوجالان پس از بیست ویک سال همچنان در کوران جنگ جاری در منطقه خاورمیانه با مرکزیت کوردستان ادامه دارد. سوم اسفند سالروز قیام خلق کورد در شرق کوردستان علیه این توطئه شوم معاندان منطقه ای و جهانی، شکوه یک قیام ماندگار است.

پس از گذشت بیش از دو دهه از مراحل توطئه بین المللی، اما همچنان مقاومت و مبارزه شکوهمند خلقمان در برابر دشمنان ملت های ستمدیده بویژه ملت کورد ادامه دارد. سیاست های نسل کشی فرهنگی و فیزیکی از سوی دول اشغالگر کوردستان، استمرار مبارزه و مقاومتی را طلبیده که همچنان هر فرد کورد موظف به حضور همیشه در صحنه مبارزات و قیام برای کسب هویت و آزادی می باشد. شرق کوردستان به مثابه بخشی از این قیام با اشراف بر اینکه «آفتاب آزادی از شرق کوردستان طلوع می کند» به بهترین شیوه در میادین حضوریافته و این حماسه آزادیخواهی همچنان مستمراست. سوم اسفند 1377 آغاز مرحله ای از مبارزات ملت کورد و نقطه عطفی برای ورود به حیطه کسب قطعی آزادی است و نماد سرزمین قیام، کوردستان است.

همچو حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) ضمن محکوم کردن توطئه بین المللی و تأکید قاطع بر مبارزه برای آزادی قطعی رهبر اوجالان، از خلقمان در شرق کوردستان و خارج از میهن دعوت بعمل می آوریم که در سالگرد قیام سوم اسفند با حضور در عرصه های مختلف مبارزاتی، به وظایف ملی و انسانی خود عمل نمایند. در این عرصه ها بویزه حضور زنان و جوانان به مثابه پیشاهنگ مبارزه بسیار تعین کننده است. همچو پژاک باور داریم که قیام جاودانه سوم اسفند در مراحل اوج مقاومت گری با حصول به آزادی ملت کورد به نتایج مطلوب برای خلقمان خواهد رسید.

حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)

22/02/2020