تنها راه پیروزی، اتحاد و مقاومت است.
روز دانشجو، نماد مقاومت و حساب‌خواهی از ظالمان و مستبدان است. روزی که در آن، مردم تهران علیه خیانت‌های شاه و دخالت‌های سردمداران مدرنیته کاپیتالیستی، بپا‌خاسته و در برابر این اقدام مشروع خود، توسط دولت دست‌نشانده نظام سرمایه‌داری به‌شدت سرکوب گشتند. در این دوره دانشجویانی که نارضایتی خود را از نظام حاکم نشان دادند، با سرکوب و حملات وحشیانه ارتش که ناشی از هراس آنان بود، مواجه شدند.
پس از انقلاب مردمی ایران، دولتی مستبد و قدرت‌محور روی کار آمد که خود را مالک جان و مال مردم می‌دانست. تمامی ثروت‌های این سرزمین را در راستای برقراری هژمونی خود غارت و تحت انحصار و کنترل خود درآوردند. حکومت فاسد پیشه در حالی به غارت ادامه می‌دهد که مردم ایران در میان فقر، بیکاری و مشکلات اجتماعی عمیقی قرار دارند. جوانانی که زمینه و شرایط شکوفایی استعداد و مشاغل برای آنان فراهم نگردیده و با مشکلات تحصیلی و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بسیاری از آنان مجبور به ترک وطن گشته‌اند، به دلیل سرخوردگی و عدم چاره‌یابی مسائل، ناخواسته به‌سوی اعتیاد سوق داده می‌شوند.
دولت ایران از همان اوایل انقلاب مردمی با قبضه قدرت، سیاست‌های یکدست نمودن‌ جامعه را در اولویت قرار داد و با روش‌های گوناگون آسمیلاسیون فرهنگی به جنگ خلق‌ها، تنوعات فرهنگی و اتنیکی رفت. ملیت‌، فرهنگ‌، مذاهب و ارزش‌های اجتماعی را نفی و با سرکوب مخالفین و مبارزات آزادی‌خواهانه مردم، مانع از هرگونه پیشرفت و توسعه اجتماعی شده است؛ در برابر چنین رویکردی خلق‌های ایران همواره در برابر استبداد و ستم اعتراض خود را نشان داده و قیام نموده‌اند.
نظام حاکم بر ایران با استثمار جامعه،‌ تحمیل مذهب رسمی، تفرقه‌افکنی میان خلق‌ها، فساد، دزدی، شکنجه و قتل‌‌عام، جنایات بسیاری را در همه نقاط ایران، مرتکب شد. اعتراضات اخیر مردمی که در ایران به‌دلیل گرانی و فساد در دستگاه حاکمیت و دولت صورت گرفت، در واقع نشان از عدم مشروعیت نظام حاکم است و با چنین رویه‌ای به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود.
امروزه جوانان و دانشجویان نیروهای همیشه آگاه و بیدار جامعه هستند و علی‌رغم تزویر، جنگ‌، شکنجه، قتل‌عام و همچنین ترس و وحشتی که رژیم ایران در جامعه ایجاد نموده، باید به وظایف تاریخی خود عمل نموده و در برابر این رژیم، سکوت ننموده و نظاره‌گر ظلم و جنایت‌های‌ این حاکمیت فاسد و دیکتاتور نباشند. جوانان و زنان، نیروی همیشه در صحنه و آزادی‌خواه جامعه هستند و با ایمان، همدلی، اتحاد و از همه مهم‌تر با ذهنیتی به‌دوراز نژادپرستی و مذهب‌گرایی لازم است که تا دست‌یابی به اهداف و مطالبات خود به مبارزه و مقاومت ادامه دهند. بی‌گمان تنها راه پیروزی، اتحاد و مقاومت است. جمعیت جوانان شرق کردستان (KCR)، با توجه به حرکت در خط‌مشی آپوئی که مبتنی بر زندگی آزاد و برابر خلق‌ها است، از مبارزات آزادی‌خواهانه خلق‌های ایران حمایت می‌کند. سرنوشت جامعه توسط جوانان شجاع و آگاه تغییر خواهد نمود. رژیم ایران از بدو آغاز اعتراضات دانشجویی، همواره این اعتراضات را سرکوب نموده و سعی در ضعیفه نمودن جامعه به‌ویژه زنان و جوانان است. جوانان و زنان با سازمان‌دهی و کسب آگاهی، می‌توانند در عرصه مبارزات علیه رژیم نقش پیشاهنگ و تعیین‌کننده داشته باشند. زمان قیام علیه استبداد و ستم و برقراری دموکراسی و بسترهای زندگی مسالمت‌آمیز خلق‌ها فرارسیده است.
جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان (KCR)
6/12/2019