شماره‌ی‌ 77 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. این شماره به صورت ویژه‌نامه و با محوریت روژآوا و بررسی و واکاوی ابعاد سیاسی، ایدئولوژیک و تاریخی جنگ در آن است. در این ویژه‌نامه به نقش قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در جنگ‌افروزی در خاورمیانه و کوردستان پرداخته شده است.
مسئلهقدرت و دولت در روابط ترک-کرد / تحلیلات رهبر آپو
وتاری پژاک
 جەنگی رۆژئاوا، هەوێنی شەڕی شۆڕشگێڕی گەلانە/ ئامهد شاهۆ
جنگ روژآوا،نبرد میان مدرنیته سرمایهداری و مدرنیته دمکراتیک / آزاد ماکو
نهم اکتبر، تداوم توطئە و تقابل نئوناسیونالیسم و سوسیالیسم در روژآوا / اهون چیاکو
 توطئه نسلکشی خلق کورد از ابعاد جنگ روژآوا/ مدد سرحد
اتحاد خلقها و شمارش معکوس پایان فاشیسم/ روزرین کمانگر
پاکسازی نژادی و هژمونی سیاه اقتصادی/ رامین گارا
برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی 77 لطفا کلیک نمایید