مبارزه در کردستان با برساخت جنبشی اجتماعی و سرتاسری به آزادی مزین خواهد گشت

  “تاریخ مبارزات آزادیخواهانه در کردستان نشان داده که دستاوردهای سرنوشت ساز و نقاط عطف هماره محصول مقاومت و ایستادگی بی‌امان و خستگی ناپذیر بوده‌اند. اکنونیت مبارزه کردها هم ملهم از این سنت بی‌وقفه، با اصل مقاومت گرهی ناگسستنی خورده است. این بدان معناست که در گستره کردستان و در برابر فاشیسم دولت -ملتهای منطقه و در این بین ترکیه و ایران، کردها را چاره‌ای جز مقاومت نیست. نمود نمایان مقاومت اخیر را بایستی در مشی پیشاهنگان این مرحله از مبارزات یعنی لیلا گوون و همه یارانش مشاهده کرد که ذره ذره وجود خویش را در گرو هدفی والا یعنی شکستن حصارهای فاشیسم و رفع حصر رهبر عبدالله اوجالان گذاشتند و تا نیل به هدفشان لحظه‌ای تردید ننمودند. کارزار مثال زدنی مادران روسری سفید، همیابی و همراهی آنان نیز بر تارک این مرحله از مبارزات جای گرفت و بر گستره و عمق آن هرچه بیشتر افزود و نشان داد که زنان کرد پیشاهنگان راستین این مرحله حساس تاریخی‌اند. اکنون که پایه‌های فاشیسم در ترکیه به لرزه افتاده‌اند، دگربار بر همگان محرز گشته است که همه راهها جهت چاره‌یابی معنامند و شرافتمندانه مساله کرد به امرالی ختم می‌شود. همزمان با پایان اعتصاب غذای کنشگران بدون شک مبارزات با رویه، متد و رویکردهای جداگانه با هدف آزادی رهبر اوجالان و برساخت کردستانی دمکراتیک ادامه خواهند یافت. مرحله حساس تاریخی که در آن به سر می‌بریم می‌طلبد که همه آحاد ملت کرد در هر چهار بخش کردستان و خارج از آن به بخشی از پیکره و تشکل واحد ضدفاشیستی مبدل گردند و بر این مهم واقف باشند که مبارزه در کردستان تنها با برساخت جنبشی اجتماعی و سرتاسری به آزادی مزین خواهد گشت.

  حزب حیات آزاد کردستان ضمن گرامیداشت و تجلیل یاد و خاطره همه شهدای این مرحله از مقاومت، به کنشگران اعتصاب غذا و پشاهنگشان لیلا گوون درود فرستاده و در برابر صبر و شکیبابی مادران روسری سفید ادای احترام مینماید.
   مجلس حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک / هشتم خرداد ۱۳۹۸ “

Start typing and press Enter to search