پیش از هر چیز آغاز سال نوین میلادی را به رهبر ملت کورد رهبر اوجالان، انسانیت، زنان و به خصوص تمامی مسیحیان تبریک عرض نموده؛ بر این باوریم در نتیجه‌ی مبارزات خلق‌ها و به‌ویژه زنان در طی سال ۲۰۱۷ سال نوین میلادی سال آزادی خلق‌های تحت ستم خواهد بود.

سال ۲۰۱۷ سالی بود سرشار از جنگ‌ها و درگیری‌های شدید. جنگهایی که ریشه در ذهنیت و نظام صدها ساله‌ی دولتگرا دارد و به شکلی وحشیانه به خلق‌ها و جوامع تحمیل شد اما با مقاومت و مبارزه‌ی عظیم خلق‌ها مواجه شد. خلق‌ها با اراده‌ای شکست‌ناپذیر و اعتقادی راسخ به صیانت از آزادی، دموکراسی و صلح در برابر این حملات ایستادگی نمودند و به مسیر آزادی‌خواهانه‌ی خویش ادامه دادند. مرکز ثقل این جنگ‌ها و درگیری‌ها خاورمیانه و در این میان نیز کوردستان بود. خلق‌های منطقه نیز با الهام و تاثیرپذیری از مبارزه و مقاومت خلق کورد با عزم و اراده در مبارزات آزادی‌خواهانه و دموکراسی‌خواهانه مشارکت نمودند. کوردها اکنون در مقام خط سوم در برابر خط‌مشی سرمایه‌داری، محافظه‌کاری و واپس‌گرایی منطقه به نیرویی آلترناتیو برای همه‌ی خلق‌های تحت ستم مبدل شده‌اند. مقاومت و مبارزه در سال ۲۰۱۷ به اوج رسید. در حال حاضر می‌توان اذعان نمود این مبارزات و مقاومت، نیروهای اشغال‌گر و قدرت‌گرا را با پایان کار خویش مواجه ساخته است.

با مشارکت و همیاری خلق کورد و خلق‌های منطقه فلسفه و خط مشی آپویی در سال ۲۰۱۷ در برابر ذهنیت و اشغال‌گری دولت‌ـ‌ملت‌های منطقه به ذروه‌ی خویش رسید. در سالی که گذشت مطالبات و خواست‌های خلقهای ایران و به‌ویژه خلق‌ کورد در شرق کوردستان بیش از هرز مانی برجسته شد؛ اعتراضات و گردهمایی‌های خلق‌های ایران در برابر رژیم را می‌توان مصداق بارز این امر داسنت. خلقهای ایران و شرق کورستان بیش از هرزمانی در طی سالی که گذشت در برابر عملکردها و فشارهای دولت و رژیم واکنش نشان دادند و در راستای چاره‌یابی تمامی مسایل موضع خویش را مشخصاً اعلان نمودند. یکی از اساسی‌ترین و ژرف‌ترین مسایل که مبنای تمامی دیگر معضلات است مساله‌ی زنان می‌باشد. در طی سالی که گذشت صدها زن در نتیجه‌ی مسایل موجود در جامعه به حیات خویش پایان دادند، و یا به بهانه‌های واهی تخطی از قوانین بازداشت شده و مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند. زنان بسیاری به دلیل ذهنیت واپس‌گرای موجود در جامعه کشته شدند. اما زنان شرق کوردستان با الهام از فلسفه‌ی آزادی آپویی در برابر تمامی ناعدالتی‌ها ایستادند و به صدای رسای آزادی مبدل گشتند.

سال ۲۰۱۷ سال فعالیت‌های جمعی و سال مبارزاتی خلق کورد به پیشگامی و پیشاهنگی زنان و جوانان در سطح جهان بود. بدون شک سال ۲۰۱۸ جهت ممانعت از جنگ و درگیری‌های هرچه بیشتر و در راستای چاره‌یابی بحران‌ها و مسایل، از میان بردن نظام شکل‌گرفته در امرالی و آزادی رهبر اوجالان از اهمیتی خاص برخوردار است. در همین راستا ایجاد بستر و زمینه‌های مطلوب در راستای آزادی رهبر اوجالان از اهم وظایف سازمانی و اخلاقی ما می باشد.

اکنون و در بحبوحه‌ي مسایل منطقه‌ای و جهانی به نظر می‌رسد پایان سال ۲۰۱۷ و آغاز سال نوین میلادی به نقطه‌ی عطفی در تاریخ مبارزاتی خلق‌های ایران مبدل خواهد گشت. اعتراضات چند روزه‌ی اخیر در بسیاری از شهرهای ایران من‌جمله مشهد و کرماشان در حال گسترش به تمامیت جغرافیای ایران بوده و از این پتانسیل برخوردار است که بسترهای اساسی در راستای تغییرات بنیادین در ایران را به میان آورد و مسیر گذار به دموکراسی و آزادی را در این کشور برای همه‌ی خلق‌های ایران هرچه بیشتر هموار سازد. اگرچه برخی محافل به عمد و یا غیرعمد ریشه‌ی مسایل و نتیجتا اعتراضات مردمی را اقتصادی برمی‌شمارند اما نباید فراموش کرد که در نهایت امر همه‌ی مسایل اقتصادی، اجتاعی، فرهنگی وریشه‌ای سیاسی داشته و بدون چاره‌یابی دموکراتیک و بهره‌‌گیری از پتانسیل‌های سیاست دموکراتیک در جغرافیای سیاسی ایران هیچ کدام از دیگر مسایل به صورتی بنیادین چاره‌یابی نخواهند گشت. در همین راستا هرگونه اعتراض در جهت تغییروتحول بنیادین در ایران مشروع و روا بوده و نسبت دادن این اعتراضات مردمی به ایادی خارجی صرفا در راستای سرکوب آن می‌باشد. در این شرایط ویژه و حساس هم‌آوایی، خودسازماندهی و همگرایی تمامی خلق‌های ایران و حمایت همه‌جانبه‌ی تمامی نیروهای دموکراسی‌خواه و برابر‌ی‌طلب از اهمیتی مضاعف برخوردار می‌باشد.

در پایان ضمن تبریک دوباره‌ی سال نوین میلادی به همه‌ی زندانیان سیاسی، خانوده‌های شهدا و مبارزان راه آزادی همه‌ی خلق‌های ایران و به‌ویژه خلق کورد را به جای گرفتن در صفوف مبارزات آزادی‌خواهانه فرامی‌خوانیم. بر این باوریم که سال نوین به سال آزادی همه‌ی خلق‌های تحت ستم و به‌ویژه زنان مبدل خواهد شد.

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ـپژاک

۳۰.۱۲.۲۰۱۷