کتاب صوتی

کتاب صوتی «از دولت کاهنی سومر بسوی تمدن دمکراتیک»، از مجموعه دفاعیات رهبر خلق کُرد، رهبر آپو(عبدالله اوجالان) منتشر شد. کتاب دو جلدی حاضر، متن دفاعیه “رهبرآپو” برای ارائه به دادگاه حقوق بشر اروپا (لاهه) است که نسخه صوتی آن با هم تهیه وتنظیم گشته.

کتاب حاضر، متن مفصل دفاعیه رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان است که بیشتر از آن‌که دادخواستی شخصی و حقوقی باشد، مانیفستی است در دفاع از حقوق تاریخی کردها که بر پایه تحلیلی تاریخی از تمدن کهن خاورمیانه، با تاکید بر نقش کردها به رشته تحریر درآمده است؛ رهبر آپو در این دفاعیه مسئله کردها را از جنبه‌های مختلف تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بحث نموده و از حقوق آن‌ها دفاع می‌کند.

جلد اول کتاب حاضر مشتمل بر مباحث تاریخی است. در فصل اول از نقش تمدن سومر در پایه‌گذاری تمدن بشر و سپس از تمدن‌های مصر، دره‌های سند و پنجاب، چین، هیتی‌ها، هوری‌ها، میتانی‌ها، اورارتوها، مادها، کرت و همچنین از ظهور ادیان توحیدی و غیر توحیدی مانند زرتشت، بوداییسم، کنفوسیوس و در نهایت از تمدن یونان، تمدن برده‌داری روم، دولت ماد و پارس که تماما از نظر او در دوره برده‌داری قرار داشتند صحبت شده. همچنین از خطوط تاثیر و جایگاه کردها در سیر تمدن‌های این عهد یاد می‌شود. فصل دوم به بررسی عصر تمدن فئودالی دوران پس از اسلام اختصاص دارد و فصل سوم درباره “عصر تمدن سرمایه‌داری” است. در فصل چهارم از موقعیت زمانی و مکانی هویت ایدئولوژیکی و پیشرفت تمدن جدید سخن می‌رود. رهبرآپو در فصل پنجم این نکته را تشریح می‌کند که میراث فرهنگی‌ خاورمیانه سنتز تمدن جدید است.

جلد دوم کتاب نیز فصل‌های ششم تا نهم را دربر می‌گیرد و به بحث درباره موضوع و پدیده “کرد” اختصاص دارد. در فصل ششم وضعیت و سرگذشت کردها با این مطالب به بحث گذاشته شده است: تعریف برخی اصطلاحات اساسی (مانند عشیره، ملت، دولت ملی، شهروندی و ملیت، جامعه رسمی و سنتی و مدنی، میهن دوستی و انترناسیونالیسم)؛ بعضی از حوزه‌ها در ارتباط با پدیده کرد و مشکلات راهکاری؛ چاره‌جویی برای تاریخ کرد؛ کردها در عصر سرمایه‌داری؛ جنبش اتنیکی ملی دموکراتیک‌ کردها؛ به سوی راه حل مسئله کرد؛ دوره امارات فئودالی و سلطنت؛ دوره ملی‌گرایی، قیام و سرکوب؛ نوسازی جمهوری و مرحله راه حل دمکراتیک. در فصل هفتم، رهبرآپو از توطئه‌هایی که علیه کردها، به ویژه علیه حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به کار رفته، صحبت می‌کند. همچنین در فصل هشتم نقش و ماهیت نظام حقوقی اروپا برای یافتن راه حل مسئله کردها را به چالش کشیده است. مباحث آخرین فصل مربوط به راه‌کارها و ایده‌آل‌های صلح و آزادی است.

تیزر کتاب صوتی «از دولت کاهنی سومر بسوی تمدن دمکراتیک»:

فایل‌های صوتی را در زیر دانلود کنید:

فایل ۰۱

فایل ۱

فایل ۲

فایل ۳

فایل ۴

فایل ۵

فایل ۶

فایل ۷

فایل ۸

فایل ۹

فایل ۱۰

فایل ۱۱

فایل ۱۲

فایل ۱۳

فایل ۱۴

فایل ۱۵

فایل ۱۶

فایل ۱۷

فایل ۱۸

فایل ۱۹

فایل ۲۰

فایل ۲۱

فایل ۲۲

فایل ۲۳

فایل ۲۴

فایل ۲۵

فایل ۲۶

فایل ۲۷

فایل ۲۸

فایل ۲۹

فایل ۳۰

فایل ۳۱

فایل ۳۲

فایل ۳۳

فایل ۳۴

فایل ۳۵

فایل ۳۶

فایل ۳۷

فایل ۳۸

فایل ۳۹

فایل ۴۰

فایل ۴۱

فایل ۴۲

فایلل ۴۳

فایل ۴۴

فایل ۴۵

فایل ۴۶

فایل ۴۷

فایل ۴۸

فایل ۴۹

فایل ۵۰

فایل ۵۱

فایل ۵۲

فایل ۵۳

فایل ۵۴

فایل ۵۵

فایل ۵۶

فایل ۵۷

فایل ۵۸

فایل ۵۹

فایل ۶۰

فایل ۶۱

فایل ۶۲

فایل ۶۳

فایل ۶۴

فایل ۶۵

فایل ۶۶

فایل ۶۷

فایل ۶۸

فایل ۶۹

فایل ۷۰

فایل ۷۱

فایل ۷۲

فایل ۷۳

فایل ۷۴

فایل ۷۵

فایلل ۷۶

فایل ۷۷

فایل ۷۸

فایل ۷۹

فایل ۸۰

فایل ۸۱

فایل ۸۲

فایل ۸۳

فایل ۸۴

فایل ۸۵

فایل ۸۶

فایل ۸۷

فایل ۸۸

فایل ۸۹

فایل ۹۰

فایل ۹۱

فایل ۹۲

فایل ۹۳

فایل ۹۴

فایل ۹۵

فایل ۹۶

فایل ۹۷

فایل ۹۸

فایل ۹۹

فایل ۱۰۰

فایل ۱۰۱

فایل ۱۰۲

فایل ۱۰۳

فایل ۱۰۴