کتابچەی “با اعدام قاضی محمد، مهاباد را اعدام کردید” توسط مرکز انتشارات پژاک منتشر شد.

جمهوري کوردستان سال 1324ش در شهر مهاباد و در ميدان چوارچرا به رهبري قاضي محمد و يارانش تاسيس شد. دريغا که اين تنها تجربه‌ي درخشان حاکميت مردمي دوران،  دوام و بقايش11 ماه بيشتر نبود. «خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود‌» دشمنان خلق کورد و اشغالگران اين تجربه‌ي درخشان سياسي تاريخي کوردها را تاب نياوردند و جمهوري راستين قرباني داد وستد ابرقدرت‌ها و درنده‌خويي دولت-ملت پهلوي شد و از ميان رفت و سران مترقي و روشنفکر آن؛  قاضي محمد و صيف و صدر قاضي از سوي آنان در همان ميدان  چوارچرا  به دار آويخته شدند. اين کتابچه حاوي تحليات ويژه‌، عميق و تاريخي رهبر آپو در مورد جمهوري کوردستان است. که علاوه بر تحليل آن، رهبر آپو به ما راه ادامه‌ي آرمان جمهوري کوردستان را نشان مي‌دهد(اين تحليلات در سال‌هاي دهه‌ي 90 ميلادي ارائه شده است و در آن دوران هنوز پژاک تاسيس نشده بود)، جنبش آپوئي در سراسر کوردستان تجربه‌ي تاريخي جمهوري کوردستان را ارج مي‌نهد و از آن به عنوان تجربه‌ا‌ي گران‌بها براي ساخت زندگي آزاد و کوردستاني آزاد بهره مي‌برد.

بي‌گمان کارزار «آزادي فيزيکي براي رهبر آپو و حل مسئله‌ي کورد» ميدان مشارکت و مبارزه‌ي خلق کورد و ديگر خلق‌هاي خاورميانه و  آزاديخواهان جهان است براي تحقق آرزوي قاضي محمد و تمامي شهيدان و مبارزان جمهوري کوردستان، يقين بدانيدکه اينبار همچنان که رهبرآپو وعده داده‌اند؛ آزادي پيروزي خواهد‌شده