شمارەی ٢٤ مجلەی آلترناتیو (سال سیزدهم-دورەی سوم)  ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) منتشر گردید.

در هیاهوی آشفتەبازار سرمایەداری و جنگ‌افروزی قدرت‌های هژمونیک‌خواه، زنان و جوانان آزادیخواه در سراسر جهان در حال برساخت مدرنیتەی دموکراتیک هستند، مدرنیتەای کە بە جای جنگ‌افروزی، حیات مسالمت‌آمیز خلق‌ها و بە جای منطق سود و مال‌اندوزی، امر مشترک و کومینال را جایگزین می‌کنند. از ٩ اکتبر امسال این زنان و جوانان آزادیخواه در همەی نقاط گیتی کارزاری را تحت نام “آزادی رهبر آپو، چارەیابی سیاسی مسئلەی کورد”  را آغاز کردەاند کە در واقع پیکاری برای آزادی تمامی جوامع جهان از بند جهان‌گستر سرمایە و جنگ است. رسانەهای وابستە بە مدرنیتەی سرمایەداری هر کدام بە نوعی جنگ واپسگرایانەی حماس-اسرائیل را بازتاب می‌دهند و از خون‌های بیگناهی کە ریختە شدە برای خود دکان باز کردەاند، این درحالی است کە مسئلەی مردم فلسطین در میان جنگ حماقت بار حماس-اسرائیل عمیق‌تر گشتە است. این جنگ توانست بە همەی دولت‌ها و نیروهای فاشیستی کمک شایانی بکند. دولت فاشیست اسرائیل کە با بحران مشروعیت و اعتراضات مردمی یهودیان آزادیخواه روبەرو ماندە بود، اکنون می‌تواند بە راحتی صدای معترضان داخلی را بە بهانەی وضعیت استثنایی جنگ خاموش گرداند. رژیم اشغالگر ایران از طریق رسانەهایش می‌خواهد بحران حکمرانی خویش را حل نماید و در حالی که برای مردم فلسطین اشک تمساح می‌ریزد، با هیاهوی رسانەای کە راجع به جنگ حماس-اسرائیل بە راه انداختە است، در پشت پردە مبارزان انقلاب “زن زندگی آزادی” را بە شدیدترین شیوەها سرکوب می‌نماید. و دولت استعمارگر ترکیە نیز در حالی کە همە نوع کمک اقتصادی-نظامی بە دولت اسرائیل می‌رساند، بە مانند رژیم فاشیست ایران هیاهوی رسانەای بەپاکردە است و در پشت پردە مشغول بمباران روزانەی اقصی نقاط کوردستان است و در این بمباران از همە نوع بمب‌های ممنوعە استفادە می‌کند، کە در نتیجە شهروندان و مبارزین راستین راه آزادی و دموکراسی، شهید می‌شوند. فاشیست‌ها از تهران تا آنکارا، از تلاویو تا واشنگتن و مسکو، آتش جنگ واپسگرای حماس-اسرائیل را شعلەورتر می‌سازند، و در این میان خون بیگناه هزاران فلسطینی جهت سیاست‌های پلیدشان ریختە می‌شود، تا این مفلوکان بتوانند بحران سازوکار از زهوار دررفتەی دولت‌هایشان را چارەیابی کنند، اما برخلاف حساب و‌کتاب‌هایشان هر روز بیشتر در باتلاق بحران‌ها فرو می‌روند. بنابرین در ورای دود و غبار جنگ‌افروزی‌ها؛ کارزار “آزادی برای رهبر آپو، چارەیابی سیاسی مسئلەی کورد” بە نقطە امیدی جهت آزادی انسانیت از بند همەی بحران‌ها بە ویژە در خاورمیانە تبدیل شدە است، رویکرد سیاست دموکراتیک بر مبنای ملت دموکراتیک می‌تواند زندگی همەی خلق‌های خاورمیانە را بە سوی صلح و دموکراسی دگرگون نماید، پس پیوستن بە این کارزار در واقع پیگیری سیاست دموکراتیک است کە امروزە برای خلق‌ها از آب و نان نیز ضروری‌تر است.

رژیم اشغالگر ایران می‌خواهد بە هر صورتی کە شدە موضوع انقلاب “زن زندگی آزادی” را بە حاشیە بکشاند تا ذهن جوامع ایرانی منحرف شدە و بتواند پایەهای قدرت خود را از نو طراحی کند. اما از سوی دیگر مبارزین انقلاب “زن زندگی آزادی” تحت شدیدترین سرکوب‌ها نیز خاموش نشدەاند و روزانە بە مبارزات خود در اشکال متفاوت (فکری-مدنی-اعتراضی ( انقلاب را ادامە می‌دهند، چرا کە این انقلاب در عمق ذهن جامعە ریشە دوانیدە و هیچ قدرت و ابرقدرت و زندان و شکنجەای از پس خشک کردن این ریشە برنمی‌آید. بە ویژە ماه آذر کە روزهای خجسته ای  دارد هر کدام از این روزها می‌توانند بهانەای برای ارتقای مبارزات زنان و جوانان شرق کوردستان و ایران باشد.  ٤ آذر روز جهانی مبارزە در مقابل خشونت علیە زنان می‌تواند بە انقلاب “زن زندگی آزادی” معنای بیشتری بیفزاید،  ٥ آذر سالروز تاسیس پ‌ک‌ک پیشاهنگ مبارزات دموکراتیک، اکولوژی و آزادی زنان در کوردستان، خاورمیانە و جهان است کە موجب پیدایش فلسفەی “زن زندگی آزادی” بە پیشاهنگی رهبر آپو گردید . ١٦ آذر سالروز آغاز جنبش دانشجویی در ایران است کە برپایی یادمان این روز خود بە اهداف انقلاب “زن زندگی آزادی” رونق وجلای دوباره ای ببخشد.  همچنین در ١٩ آذر روز جهانی حقوق بشر و همراه با آن روز جهانی آزادی رهبر آپو می‌توان گام‌های موثری جهت احقاق حقوق بشر در شرق کوردستان و ایران برداشت. در پایان شب یلدا مصادف با ٣٠ آذر را بە همەی خلق‌های  ایران وکردستان تبریک می‌گوییم کە از جشن‌های کهن و تاریخی خلق‌های خاورمیانە است و تلاش‌های مذبوحانەی رژیم ایران، برای تغییر نام و محتوای این جشن تاریخی نمی‌تواند خللی در باور و اعتقادات مردمان این منطقە ایجاد نماید، بلکە بەجاست کە این جشن را در انقلاب “زن زندگی آزادی” معنادارتر برپاساخت کە انقلاب خود، جشن خلق‌هاست.

آلترناتیو ضمن تبریک چهل و پنجمین سالروز تاسیس پ‌ک‌ک،  این شمارە از مجلە را بە شهدایی کە در ٢٧ نوامبر شهید گشتند تقدیم می‌کند.