شمارهٔ بیست و سوم از دورە سوم مجلەی آلترناتیو چاپ و منتشر شد. این مجلە ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان است کە بصورت ماهانە چاپ و منتشر می‌گردد. این شمارە از آلترناتیو بە کارزار آزادی فیزیکی رهبر آپو و حل مسئلە کورد و همچنین تحلیلات رهبر آپو درباب مسئلە زن، اکولوژی و حل مسئلەی ملی اختصاص دادە شدە است.

این کارزارکه در هفتاد و چهارکشور بە نشانهٔ هفتاد وچهارسالگی رهبر آپو آغاز گشتە است. کارزار آزادی فیزیکی رهبر آپو و حل مسئلەی کورد است بە دلیل دارا بودن فکر و فلسفە و مبارزەای نیرومند علیە سیستم سرمایەداری از اهمیت بارزی برخوردار است. سی و یک ماه است کە بە هیچ نحوی خبری از ایشان دریافت نشدە است. دولت استعمارگر و فاشیست ترکیە هر بار بە بهانەی اجرای حکم انظباطی مانع از دیدار خانوادە و وکلای رهبر آپو با ایشان شدە است.

این کارزار از تاریخ نهم اکتبر یعنی در روزی کە توطئە بین‌المللی علیە رهبر آپو و توطئەی دولت های اشغالگر ترکیە و عراق با همکاری خیانتکارانە حزب دمکرات کردستان عراق علیە خلق آزادیخواه شنگال صورت گرفت، آغاز گردید.

آلترناتیو بە مثابە ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان دراین شمارە مشارکت خود را در این کارزار اعلام نمودە و موفقیت آن را بە موفقیت انقلاب زن، زندگی، آزادی پیوند دادە است. همچنین مشارکت خلق‌های آزادیخواه در این کارزار را بە مثابە یک وظیفۀ مهم انقلابی، اخلاقی و ملی در نظر گرفتە است.

همچنین آلترناتیودراین شماره سعی داشته است تا تاثیرات فکر و فلسفەی رهبر آپو بر خلق‌های ایران و همچنین برجامعەی روشنفکری وانقلابی و آزادیخواهی ایران و شرق کوردستان را نمایان سازد

آلترناتیو این شمارە را بە تمام شهدایی تقدیم می‌کند کە با شعار” کسی نمیتواند خورشید ما را بی فروغ گرداند” علیە توطئە بین‌المللی ایستادند و جان خود را بە آتش کشیدند واز رهبرآپو؛ صیانت به عمل آوردند.

خوانندگان گرامی جهت دریافت این شمارە اینجا را کلیک نمائید