نشریه آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک

در این شمار خواهید خواند؛

آزادی پیروز خواهد شد تحلیلات رهبر آپو

گفتگو با رفیق سیامند معینی ریاست مشترک پژاک

سوم اسفند پیمان خلق با رهبر آپو -زیلان تانیا

توطئه علیه آزادی -زاگروس مانی

سکوت سرشار از ناگفته‌هاست -آرین زانا

توطئه،توهم یا واقعیت -سربرز کرماشان

گسلی به عمق ۴۰سال -جوانا سرحد

جهت دانلود کلیک نمایید